0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 


Informacja o wynikach naboru na stanowisko: specjalista w Referacie Finanswym w Urzedzie Gminy Ksawerów

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana Pani Wioletta Mielczarek zamieszkała w Ksawerowie


Uzasadnienie dokonanego wyboru
 

Wybrana uczestniczka konkursu spełniła wymogi formalne konieczne do zajmowania ww. stanowiska, jak również posiada predyspozycje i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Marzena Idczak [Kierownik] dnia 16 2013

Informacja opublikowana przez:
  dnia 23 2013 godz. 14:14


Poniżej znajdują się szczegółowe informacje na temat oferty pracy.


WÓJT GMINY KSAWERÓW OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SPECJALISTY W REFERACIE FINANSOWYM W URZĘDZIE GMINY KSAWERÓW

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:
  WÓJT GMINY KSAWERÓW

Oferowane stanowisko:
  specjalista w Referacie Finanswym w Urzedzie Gminy Ksawerów

Wymiar czasu:
  pełny

Miejsce składania ofert:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, 95-054 Ksawerów, ul. Kościuszki 3h (Sekretariat Urzędu – II p.) lub pocztą na adres Urzędu Gminy Ksawerów z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko specjalisty w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Ksawerowie w terminie do dnia 25.04.2013 r. do godz. 15.30 Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Ksawerów po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ksawerów (www.ksawerow.bip.cc) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h piętro II.

Wymagania:
 

1.       Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie  wyższe II stopnia
 • co najmniej pięcioletnie doświadczenie przy wykonywaniu czynności związanych z finansową obsługą interesanta,
 • posiadanie obywatelstw polskiego (poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Uni Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku urzędniczym,
 • znajomość obowiązujących regulacji prawnych z zakresu administracji samorządowej, w szczególności: ustawy o pracownikach samorządowych,
 • znajomość ustawy: o opłacie skarbowej.

 2.     Wymagania  dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie związane z finansami
 • biegła umiejętność obsługi komputera


Zakres obowiązków:
 

1) prowadzenie rejestru podatników,

2) prowadzenie spraw z zakresu księgowości budżetowej.Wymagane dokumenty:
 

a.        życiorys (CV);

b.       list motywacyjny;

c.        kwestionariusz osobowy;

d.       dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego  wykształcenia,

e.        dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy oraz przebieg stażu pracy (świadectwa pracy, zaświadczenia z pracy, opinie bądź referencje z poprzednich miejsc pracy – jeżeli kandydat takie posiada)

f.          oświadczenie  o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Systemu Karnego),

g) oświadczenie kandydata o korzystaniu z praw publicznych,

h) zgoda na przetwarzanie danych osobowych kandydata zawartych w ofercie, niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.) oraz ustawy o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.) - potwierdzona własnoręcznym podpisem,

i) zgodność kserokopii złożonych dokumentów kandydat powinien potwierdzić własnoręcznym podpisem.Dodatkowe informacje:
 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm. )”.

 

„W przypadku nie zakwalifikowania mnie do danego etapu rekrutacji dokumenty aplikacyjne proszę odesłać/odbiorę osobiście*”.

Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Idczak Marzena [Kierownik] dnia 16 2013

Informacja opublikowana przez:
  dnia 16 2013 godz. 11:53
Liczba odsłon:
  1652 od 16 2013 godz. 11:53  (średnio 0.52 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com