0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zaproszenie do składania ofert - siłownia zewnętrzna
  Justyna Górka      22.06.2015 godz. 12:52

Gmina Ksawerów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn.: „Budowa siłowni na powietrzu przy budynku usługowym w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59”


Zapytanie ofertowe

 

Gmina Ksawerów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadanie pn.: „Budowa siłowni na powietrzu przy budynku usługowym w Nowej Gadce przy ulicy Ogrodników 59”

 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie siłowni zewnętrznej w Nowej Gadce.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: zamówienie obejmuje dostawę i montaż 5 urządzeń:

- Twister – 1 szt.

- Orbitrek – 1 szt.

- Przywodziciel – Odwodziciel – 1 szt.

- Motyl – 1 szt.

- Jeździec – 1 szt.

- Urządzenia pojedyncze, montowane na słupie związanym trwale z podłożem (kotwy zalane w betonie klasy min. B 30 – fundament min. 30 cm pod powierzchnią gruntu),

- Wszystkie elementy wykonane z rur stalowych, ocynkowanych, malowanych proszkowo farbą odporną na warunki atmosferyczne,

- Główne elementy stalowe wykonane z rur o średnicy min. 140 mm i grubości ścianki min. 2,75 mm,

- Elementy otwarte zakończone plastikowymi zatyczkami,

- Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej,

- Nakrętki z zabezpieczeniem przed samoodkręceniem,

- Odległości pomiędzy poszczególnymi elementami ruchomymi zapewniające ochronę przed zakleszczeniem części ciała osób ćwiczących,

- Montaż z zachowaniem stref bezpiecznych pomiędzy urządzeniami,

- Na każdym urządzeniu czytelna informacja pokazująca możliwości i sposób wykorzystania każdego urządzenia oraz zasady bezpiecznego użytkowania,

- Wszystkie urządzenia muszą być fabrycznie nowe oraz posiadać atesty i certyfikaty wydane przez jednostki certyfikujące, posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji – urządzenia muszą być wykonane w oparciu o normy PN-EN 1176, PN-EN 957 oraz posiadać certyfikat bezpieczeństwa B,

- Dopuszczalna waga osoby ćwiczącej – 120 kg

- Wykonawca udzieli min. 24-miesięcznej gwarancji na montaż oraz zamontowane urządzenia licząc od dnia odbioru końcowego.

 

 1. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia   podwykonawcom.

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 30 dni od podpisania umowy.

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

Do ofert należy załączyć formularz obliczenia ceny oraz zdjęcia i opisy techniczne oferowanych urządzeń.

 

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: Urząd Gminy Ksawerów,
ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów,

do dnia 03.07.2015 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 1. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do dnia  24.07.2015 r., a wyniki
   i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.ksawerow.bip.cc
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ksawerow.bip.cc

 

KRYTERIA OCENY OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100 %

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela inspektor Justyna Górka pod numerem telefonu
42 213 80 50 wew. 17  oraz adresem email: przetargi@ksawerow.com

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. Wzór formularza ofertowego. - Formularz ofertowy
 2. Mapka. - Mapka
 3. Formularz obliczenia ceny. - Formularz obliczenia ceny
 4. Wzór umowy - Wzór umowy
 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com