0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Zaproszenie do składania ofert - 1. Projekt odwodnienia ulicy Bednarskiej. 2. Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.
  Justyna Górka      02.07.2015 godz. 12:44

Gmina Ksawerów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadania
pn.:

 1. Projekt odwodnieniaulicy Bednarskiej.

 2. Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.


Zapytanie ofertowe

 

Gmina Ksawerów zwraca się z prośbą o złożenie oferty na zadania
pn.:

 1. Projekt odwodnieniaulicy Bednarskiej.

 2. Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.

  (nazwa zadania)

   

  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest

1. Projekt odwodnienia  ulicy Bednarskiej.

2. Projekt przebudowy drogi wraz z odwodnieniem i chodnikiem w ulicy Bema.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Dla każdego zadania należy wykonać:

- projekt budowlany – 4 egz.,

- projekt wykonawczy – 4 egz.,

- mapę do celów projektowych lub lokalizacyjną – 4 kpl.,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – 1 kpl.,

- kosztorys inwestorski – 1 kpl.,

- przedmiar robót – 1 kpl.,

- wersję elektroniczną ww. elementów projektu

oraz uzyskać w imieniu Gminy Ksawerów decyzję pozwolenia na budowę lub dokonać zgłoszenia prac nie wymagających decyzji pozwolenia na budowę.      

 1. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający dopuszcza/niedopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia   podwykonawcom.

 

 

 

 

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: Zadanie 1 – 3 miesiące od podpisania umowy

                                                                         Zadanie 2 – 6 miesięcy od podpisania umowy

 

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- złożona w kopercie oznaczonej w następujący sposób[*]: „- Oferta na ……(wpisać nazwę zadania) …

                                                                                            - Nazwa i adres wykonawcy”

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:

- poczty, kuriera lub

- osobiście na  adres: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów,

do dnia 14.07.2015 r. wraz z załączoną kserokopią wypisu z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, wystawione w dacie nie wcześniejszej niż sześć miesięcy przed datą złożenia oferty.

 1. Ocena ofert  zostanie  dokonana  w terminie do dnia  31.07.2015 r., a wyniki
   i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.ksawerow.bip.cc
 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofret.
 5. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.ksawerow.bip.cc

KRYTERIA OCENY OFERT

            Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

            1 - Cena 100 %

 

DODATKOWE INFORMACJE

Dodatkowych informacji udziela Marek Rzepkowski pod numerem telefonu 42 215 84 93 oraz adresem email: komunalny@ksawerow.com

 

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - Wzór formularza ofertowego. - Formularz ofertowy

 

 


[*] Jeśli nie jest wymagane należy wykreślić

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com