0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów
 Aleksandra Bartold      23.12.2016 godz. 8:43


Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) oraz Uchwały Nr LXIII/417/2014 Rady Gminy Ksawerów z dnia 17 września 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Ksawerów

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 4 stycznia 2017 r. do 3 lutego 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, (pokój 303, III piętro) w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów – http://www.gmina.ksawerow.com/

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 16 stycznia 2017 r. o godzinie 15.30 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów.

Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany Studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ksawerów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r. w Urzędzie Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów lub na adres urzędu. Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352 i 1579): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Równocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, informuję o możliwości składania uwag i wniosków do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 marca 2017 r., w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: sekretariat@ksawerow.com bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Ksawerów. Uwagi złożone po upływie terminu podanego powyżej pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 Wójt Gminy Ksawerów

Adam Topolski

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

Kierunki Studium

Uwarunkowania

Analiza potrzeb i możliwości rozwoju Gminy Ksawerów

Prognoza oddziaływania na środowisko

Rysunek POŚ


 

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com