0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Wybierz typ statystyk:
 Statystyki roczne
 Statystyki miesięczne
 Statystyki odwiedzin poczególnych podstronStatystyki odwiedzin poszczególnych podstron Biuletynu
 
Oświadczenia majątkowe 13001
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5041
 Domańska Wioletta 2512
 Izbicki Sylwester 2489
 Kałowski Mariusz 2340
 Koperek Małgorzata 3602
 Rendecki Bogusław 2336
 Tokarczyk Małgorzata 3243
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 5204
 Kusy Zdzisława 2995
 Radni 5162
 Grala Tadeusz - przewodniczący Rady Gminy 3531
 Kuźnicki Piotr -wiceprzewodniczący Rady Gminy 2430
 Jędraszek Stefan 3017
 Pluta Zbigniew 3257
 Szcześniak-Rydz Anna 2958
 Świątkowska Urszula 2492
 Wołosz-Chałada Teresa 2498
 Wróbel Maria 2969
 Ziółkowska Bożena 3241
 Wójt 5531
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4856
 Skarbnik 5120
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5557
 Domańska Wioletta 3501
 Izbicki Sylwester 3161
 Kałowski Mariusz 3268
 Koperek Małgorzata 3771
 Rendecki Bogusław 2976
 Tokarczyk Małgorzata 3089
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4452
 Kusy Zdzisława 3646
 Radni 5762
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 3675
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3766
 Jędraszek Stefan 3158
 Pluta Zbigniew 2560
 Szcześniak-Rydz Anna 2430
 Świątkowska Urszula 3409
 Wołosz-Chłada Teresa 2992
 Wróbel Maria 3426
 Ziółkowska Bożena 3418
 Wójt 5048
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4683
 Skarbnik 5315
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5654
 Domańska Wioletta 2482
 Izbicki Sylwester 3181
 Kałowski Mariusz 2965
 Koperek Małgorzata 3376
 Rendecki Bogusław 2716
 Tokarczyk Małgorzata 4210
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4475
 Kusy Zdzisława 2703
 Radni 5502
 Grala Tadeusz - Przewodniczący Rady 4073
 Kuźnicki Piotr - Wiceprzewodniczący Rady 3344
 Jędraszek Stefan 2526
 Pluta Zbigniew 3370
 Szcześniak-Rydz Anna 3385
 Świątkowska Urszula 2916
 Wołosz-Chałada Teresa 3077
 Wróbel Maria 3356
 Ziółkowska Bożena 3695
 Wójt 4765
 Z-ca Wójta, Sekretarz 4733
 Skarbnik 5518
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 5690
 Domańska Wioletta 2608
 Izbicki Sylwester 3215
 Kalowski Mariusz 2941
 Koperek Malgorzata 3566
 Rendecki Boguslaw 2836
 Tokarczyk Malgorzata 3004
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Wójta 4342
 Kusy Zdzislawa 2967
 Radni 5409
 Tadeusz Grala 2983
 Stefan Jędraszek 2991
 Kuźnicki Piotr 2586
 Pluta Zbigniew 2356
 Anna Szcześniak - Rydz 3036
 Urszula Świątkowska 3008
 Teresa Wolosz - Chalada 2485
 Maria Wróbel 2818
 Bożena Ziólkowska 2677
 Wójt 4638
 Kopczewska Maria 3329
 Z-ca Wójta, Sekretarz 5046
 Tustanowski Rafal 3332
 Skarbnik 5012
 Zwierzyński Robert 3502
 Wójt Gminy Maria Kopczewska 5159
 Przewodniczący Rady Gminy Tadeusz Grala 5261
 Radni 5456
 Jędraszek Stefan 4272
 Kuźnicki Piotr 3296
 Pluta Zbigniew 3767
 Szcześniak Rydz Anna 3156
 Świątkowska Urszula 3219
 Wołosz-Chałada Teresa 3492
 Wróbel Maria 2470
 Ziółkowska Bożena 3615
 Kadencja 2010-2014 7611
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 9360
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 6468
 Radni 9902
 Wójt 7728
 Sekretarz 6557
 Skarbnik 5796
 Zastępca Wójta 4993
 Kadencja 2014-2018 3836
 Wójt 3444
 Sekretarz 3380
 Skarbnik 2983
 Kierownicy jednostek organizacyjnych 3697
 Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta 3287
 Radni 4422
 Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 rok. 2029
 Przetargi 6081
 Najnowsze informacje 1687
Protokoły 10895
 Kadencja 2002-2006 6239
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 8193
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6602
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 6894
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 7112
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7982
 Kadencja 2006-2010 7020
 Protokoły z Sesji Rady Gminy 9687
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy 7755
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5940
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 7040
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6484
 Kadencja 2010-2014 7050
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 9448
 Protokoły z połączonych Stałych Komisji Rady Gminy Ksawerów 6645
 Protokoły z Komisji Gospodarki, Ochrony Środowiska i Rolnictwa 5489
 Protokoły z Komisji Samorządowo-Społecznej 6164
 Protokoły z Komisji Rewizyjnej 6155
 Kadencja 2014-2018 3601
 Protokoły z Sesji Rady Gminy Ksawerów 2301
 2014 r. 2344
 2015 r. 2265
 2016 r. 2708
Kontrole 12990
Rejestry, ewidencje, archiwa 15190
Strategia Rozwoju Gminy Ksawerów 12826
Budżet 10299
 Budżet Gminy Ksawerów 13541
 Sprawozdania z wykonania Budżetu 10695
 Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej 8955
  6629
Współpraca z organizacjami pozarządowymi 10742
 Przepisy prawne 7162
 Ogłoszenia 23303
 Otwarty konkurs pn.'Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży na terenie gminy Ksawerów' 10459
 Nabór wniosków na zadanie z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu-2012r. 5213
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży w 2012 r. na terenie Gminy Ksawerów 5020
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2014 r. 3737
 Wyniki roliczenia dotacji za 2013 r. 3691
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2014 r. 3087
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2015 roku. 2947
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2015 r 2601
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania tradycji narodowych w 2015 r. 2491
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży podczas ferii w 2016 r 2616
 Nabór wniosków na realizację zadania z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu na terenie Gminy Ksawerów w 2016 r. 2429
 Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży na 2016 r. 2192
 Aktualności 9346
 Program Współpracy Gminy Ksawerów z organizacjami pozarządowymi 5539
 Program na 2015 rok 2999
 Program na 2016 rok 2573
 Program na 2017 rok 2318
Biuletyn Gminy Ksawerów 17651
 Biuletyn Gminy Ksawerów 19145
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) 19636
 Referat Organizacyjny 10165
  Kadry 10317
 Promocja 5627
 Archiwum 6063
 Referat Finansowy 9500
 Referat Budżetowy 10620
 Referat Dochodów 9443
 Podatek od środków transportowych, windykacja należności podatkowych 8318
 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 3321
 Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 12121
 zaświadczenie o zaleganiu/ nie zaleganiu w podatkach 2595
 zaświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu nieruchomości 788
 umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty podatku 1352
 zaświadczenie o płaceniu stawek na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych Rolników 1840
 zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa na terenie Gminy Ksawerów, ha przeliczeniowych, dochodzie rocznym z gospodarstwa 1779
 Referat Gospodarki Komunalnej 10203
 Drogi i oświetlenie ulic 10087
 Zezwolenia na zajęcie pasa drogowego 9251
 Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego 7957
 Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej 8500
 Dodatki mieszkaniowe, sprawy lokalowe, utrzymanie czystości i porządku 9441
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami 7439
 Ewidencja zezwoleń 4634
 Wydawanie decyzji na dodatki mieszkaniowe 8157
 Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 9234
 Wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 8556
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 9889
 Planowanie przestrzenne 10374
 Gospodarka gruntowa 10337
 Ochrona środowiska, rolnictwo 8128
 Obowiązki spoczywające na właścicielach lub użytkownikach miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest. 8014
 Wydawanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów 9597
 Referat Ewidencji 5098
 Składanie wniosku i odbiór dowodu osobistego 5772
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i promocji 3356
 Wojskowość, Obrona Cywilna 3251
Jednostki Organizacyjne Gminy 15407
 Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie 14954
 Statut Gminnej Jednostki Wod Kan 7695
 Regulamin świadczonych usług Gminnej Jednostki Wod-Kan 12114
 Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan 12952
 Taryfy(cenniki) Gminnej Jednostki Wod-Kan 9814
 Aktualności 7449
 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 18857
 Europejski Fundusz Społeczny 5660
 POKL Poddziałanie 7.1.1 'Aktywni to my' 6056
 Aktualności 7877
 Gminne Przedszkole w Widzewie 11623
 Szkoła Podstawowa im. dr Henryka Jordana w Ksawerowie 12509
 Szkoła Podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej 10795
 Zakupu i dostawa oleju opałowego do Szkoły Podstawowej w Woli Zaradzyńskiej w sezonie grzewczym 2015-2016 2586
 Gimnazjum w Ksawerowie 10507
 Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie 6635
 STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY 6463
MEDiKSA 20545
 Statut SP ZOZ 17476
 Personel medyczny 3716
 Personel administracyjny 3062
 Informacje SP ZOZ 39065
 Aktualności 10053
 Jubileusz 6981
 Ważna informacja 6632
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 1
 Gmina Ksawerów na 17 miejscu w Polsce! 4501
 Zaproszenie na bezpłatne badania profilaktyczne w ramach VI akcji ZDROWA RODZINA – ZDROWA GMINA 3038
 Harmonogramy pracy 9556
 Poradnia POZ 9388
 Wioletta Domańska 1046
 Kryspina Janas 1602
 Joanna Kozłowska-Grala 1506
 Zofia Wyszyńska 1422
 Monika Ciesielska 1891
 inni lekarze POZ 2209
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 1449
 Poradnia Ginekologiczno-Położnicza 12661
 Poradnia Stomatologiczna 8979
 Małgorzata Marszał-Auguścik 1946
 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 9052
 Punkt szczepień 7281
 Gabinet USG 7960
 Punkt pobrań 7742
 Harmonogramy pracy lekarzy POZ 19127
 ZAWIADOMIENIE DOTYCZĄCE KONKURSU OFERT OGŁOSZONEGO 4 KWIETNIA 2016R. 9532
 Środki unijne w ramach RPO WŁ 5455
 Nocna pomoc medyczna 5423
 Roztrzygnięcie konkursu ofert na świadczenie usług medycznych z zakresu diagnostyki mammograficznej 3951
 Konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych 6241
 Rozstrzygnięcie konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne dla ubezpieczonych i innych uprawnionych do świadczeń w SP ZOZ MEDiKSA w zakresie: wykonawstwa protetycznego oraz świadczeń ogólnostomatologicznych 3088
 Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 2346
 Galeria 7400
 Profilaktyka 6454
 'Biała Sobota' 21-09-2013r. 4312
 'Biała sobota' 10.05.2014r. 3665
 'Biała sobota' 27-09-2014r. 4542
 'Biała sobota' 23-05-2015r. 2849
  'Biała sobota' 19-09-2015r. 2606
 'Biała sobota' 21-05-2016r. 2337
 Cennik usług medycznych 4915
 Konkursy ofert 2499
 Zapytanie ofertowe: „Dostawa do MEDiKSA jednego serwera z oprogramowaniem i ups oraz czterech stacji roboczych z oprogramowaniem, ups i drukarkami” 2266
 Konkurs ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 2065
 Rozstrzygnięcie Konkursu ofert w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie: świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia 1896
Jednostki Administracji Pomocniczej 13434
Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 9008
 2007 r. 7408
 2008 r. 7170
 2009 r. 6000
 2010 r. 6496
 2011 r. 6027
 2013 r. 5183
 2016 r. 3230
Statut 14398
Informacje nieudostępnione w BIP 12841
Struktura Organizacyjna 13530
 Referat Budzetowy 7981
 Księgowość budżetowa, majątkowa, płace 8119
 Wymiar podatku 7722
 Księgowość podatkowa 8029
 Kasa 7529
 Windykacja 6078
 Referat Organizacyjny 8524
 Sekretariat 7725
 Biuro Rady 7542
 Sprawy administracyjne 8394
 Archiwum 4989
 Kadry 2862
 Referat Gospodarki Komunalnej 7735
 Inwestycje gminne 8080
 Eksploatacja zasobów gminnych 8201
 Referat Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska 7215
 Gospodarka gruntami 7949
 Ochrona środowiska i rolnictwo 7897
 Referat Obsługi Prawnej 9255
 Stanowisko ds. Kryzysowych, Informacji Niejawnych i Spraw Wojskowych 7989
 Referat Oświaty, Spraw Społecznych i Promocji 4103
 oświata 4533
 promocja 4628
 organizacje pozarządowe 4271
 Referat Ewidencji 5079
 Ewidencja ludności 2792
 Dowody osobiste 2754
 Rejestr wyborców 2851
 Ewidencja działalności gospodarczej 2873
 Referat Dochodów 4767
 Referat ds. Zamówień Publicznych i Środków Zewnetrznych 5565
 Dowody osobiste 3169
Plan zagospodarowania przestrzennego 30775
Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego 8343
 Informacje o GZZK 9187
 Telefony alarmowe 9130
 Pierwsza pomoc 8114
 Ostrzeżenia meteorologiczne i hydrologiczne 8727
 Aktualności 10527
Mienie komunalne 9539
 Stan na 31.12.2010 r. 6170
Unia Europejska - Fundusze 7000
 Europejski Fundusz Społeczny 6198
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 6491
 'Czas na zmiany' 5795
 Informacje o projekcie 4003
 Galeria 3173
 Warsztaty komputerowe 3215
 Warsztaty teatralne 2926
 Wyjazd do Maurzyc 2799
 Warsztaty racjonalnego odżywiania 2950
 Podsumowanie 3237
 'Pożegnanie Lata' 5506
 Informacje o projekcie 3616
 Galeria 3541
 'Z muzyską iść przez życie' 4953
 Informacje o projekcie 3459
 Galeria 3420
 'Wspólnie działam-lepiej zyję' 5028
 Informacje o projekcie 3690
 'Uczmy się żyć pełniej' 5447
 Informacje o projekcie 3513
 Galeria 3132
 'Aktywni żyją ciekawiej' 5330
 Informacje o projekcie 2898
 Galeria 3622
 'Wigilia-dzień radości dla wszystkich' 5518
 Informacje o projekcie 3447
 Galeria 3437
 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 6156
 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 6317
 Nowy samochód dla OSP w Woli Zaradzyńskiej 6203
 Informacje 3574
 Galeria 4199
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ksawerów 9816
Prawo 9025
Psy do adopcji z terenu Gminy Ksawerów 11600
Ochrona Środowiska 9519
Informacje o udzielonej pomocy publicznej 6414
Gospodarka odpadami 13112
 Uchwały Rady Gminy 7634
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ksawerów 5008
 Aktualności 10339
 HARMONOGRAMY WYWOZU ODPADÓW na 2016/2017 rok 14253
 JAK SEGREGOWAĆ ODPADY 5586
 OPŁATY 6904
 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 10032
 Ewidencja wpisów do rejestru działalności regulowanej 4553
 POZIOMY RECYKLINGU OSIĄGNIĘTE PRZEZ GMINĘ KSAWERÓW 3828
 Miejsca zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Ksawerów 3668
 Informacja o podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych 3701
 Wdrażanie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Ksawerów 3469
 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ksawerów za rok 2015 2482
WYBORY 9445
 Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 5271
 Wybory Samorządowe 2014 10529
 Uchwały Rady Gminy Ksawerów 4627
 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3891
 Wybory do Sejmu i Senatu 3306
 Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ksawerów 3190
 Zarządzone na dzień 10 kwietnia 2016 r. 3387
 Zarządzone na dzień 8 maja 2016 r. 2859
KARTA DUŻEJ RODZINY 3860
 Katalog Ulg i Preferencji 3830
Informacje 21689
REFERENDUM zarządzone na 6 września 2015 r. 4230
 Szkolenie dla OK d/s referendum 3210
Wybory ławników 3753
ZEBRANIA SOŁECKIE 3496
 Sołectwo Ksawerów-Północ 3043
 Sołectwo Ksawerów-Południe 3277
 Sołectwo Ksawerów-Wschód 3100
 Sołectwo Ksawerów-Zachód 3027
 Sołectwo Nowa Gadka 2998
 Sołectwo Wola Zaradzyńska 3126
ZGROMADZENIA PUBLICZNE 3522
CAF w Urzędzie Gminy Ksawerów 4127
SKARGI I WNIOSKI 3045
 PETYCJE 3050
UDZIELENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 2789
PONOWNE WYKORZYSTANIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 3430

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com