0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Numer: RSO.271.6.2013.AB


Ksawerów: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
Numer ogłoszenia: 130528 - 2013; data zamieszczenia: 04.04.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ksawerów , ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, woj. łódzkie, tel. 042 2138050, faks 042 2138002.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ksawerow.bip.cc

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej poprzez zagospodarowanie i uporządkowanie terenu wokół Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje budowę ogrodzenia, bram i furtek (poz. kosztorysowe od 25-47) Budowa ogrodzenia w linii regulacyjnej ulic, terenu publicznego Domu Kultury z Biblioteką i terenu parku (działki o nr ewid. 1529/3-4,1529/6-7,1530/1-10) ogrodzenie wzdłuż ulic: Łódzkiej i Jana Pawła II i z narożnika skrzyżowania tych ulic. W chwili obecnej teren nieruchomości nie jest wygrodzony. Zaprojektowano ogrodzenie w konstrukcji mieszanej: podmurówka i słupki murowane z cegły pełnej i otynkowane oraz słupki stalowe pomiędzy przęsłami, przęsła o konstrukcji stalowej. Łączna wysokość przęsła z podmurówką 150 cm, wysokość furtki 150 cm, bramy 150 cm co spełnia warunki planu. Zaprojektowano słupki pojedyncze na końcach ogrodzenia oraz przy bramach i furtkach, a słupki narożne na narożniku ulic jako elementy murowane i otynkowane. Projekt obejmuje przęsło typowe i pośrednie, bramę rozwieralną w zestawie z furtką na istniejącym zjeździe. Bramę przesuwną samonośną na projektowanym zjeździe (zjazd wg odrębnego opracowania ). Druga furtka od strony chodnika i przejścia dla pieszych z ul. Łódzkiej. Przęsło ogrodzenia zlokalizowane na kanale deszczowym z przepustem Ø 60. Szczegółowy zakres zadania zawarty jest w dokumentacji projektowej i przedmiarach robót. Przedmiotowe roboty należy wykonać zgodnie ze specyfikacją..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.34.20.00-6.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 2 000,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące 00/100)

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek ten zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej roboty budowlanej polegającej na wykonaniu ogrodzenia w technologii przęsłowo-murowej o wartości co najmniej 100.000,00 zł oraz złoży dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada kierownictwo robót budowlanych z uprawnieniami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz instalacyjnymi w zakresie instalacji elektrycznych.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Kosztorys ofertowy przygotowany na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiaru robót.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W szczególności Zamawiający ustanawia następujące warunki umożliwiające zmianę treści umowy: - wystąpienie warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych, które istotnie utrudniają lub uniemożliwiają prowadzenie robót w umówiony sposób; -konieczność zmiany osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego; - ustawowa zmiana stawki podatku VAT Dopuszczalny zakres zmian umowy w sprawie zamówienia publicznego obejmuje: - możliwość przedłużenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów umownych lub skrócenia terminu wykonania zamówienia za zgodą wykonawcy; - możliwość zmiany osób uprawnionych do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub innych osób wyznaczonych do nadzorowania procesu budowlanego; - zmianę wynagrodzenia brutto jedynie w przypadku zmiany stawki VAT. Zmiana ta nastąpi z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ksawerow.bip.cc
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, I piętro pok. 101.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.04.2013 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3h, 95-054 Ksawerów, Sekretariat II piętro pok. 202.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie jest współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa i rozwój wsi..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

                                                                    Wójt
                                                           /-/ Adam Topolski


» ZAŁĄCZNIKI «
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:37
 
Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:38
 
Załącznik nr 2 do SIWZ -Wzór umowy
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:38
 
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:38
 
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:41
 
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:41
 
Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie o uprawnieniach osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:41
 
Załącznik nr 7 do SIWZ - Wykaz wykonanych zamówień
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:43
 
Załącznik nr 8 do SIWZ - Informacja o grupie kapitałowej
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:43
 
Dokumentacja projektowa
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:46
 
Przedmiar
Dodany: 04.04.2013 godz. 9:52
 Ostateczny termin składania ofert:
 19 2013Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Aleksandra Bartold [Inspektor] dnia 4 2013
Informacja opublikowana przez:
  dnia 4 2013 godz. 09:37
Liczba odsłon:
  867 od 4 2013 godz. 09:37  (średnio 1.28 odsłon/dobę)

 

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com