0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jednostki Organizacyjne Gminy  » Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie » Regulamin świadczonych usług Gminnej Jednostki Wod-Kan


Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz usług świadczonych przez  Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów na terenie Gminy Ksawerów.

 

 

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1

 

1 Regulamin niniejszy dotyczy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego     odprowadzania ścieków, realizowanego przez Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów na terenie Gminy Ksawerów

2 Ilekroć w regulaminie jest mowa o Jednostce - należy przez to rozumieć Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów.

3 Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność prowadzoną przez Jednostkę , polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody.

4 Przez zbiorowe odprowadzanie ścieków rozumie się działalność prowadzoną przez Jednostkę , polegającą na odprowadzaniu ścieków z terenu Gminy Ksawerów, poprzez sieć kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków do kolektora Pabianice  GOŚ ŁAM

5 Ilekroć w Regulaminie używa się określenia ustawa, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. Nr 72, poz.747)

 

6 Ilekroć w Regulaminie używa się określenia umowa, należy przez to rozumieć umowę o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków zawartą między Jednostką o odbiorcą usług.

 

2

 

1 Regulamin niniejszy określa prawa i obowiązki Jednostki oraz odbiorcy usług wodociągowych i kanalizacyjnych wykonywanych przez Jednostkę.

2 Odbiorcą usług, zwanym dalej Odbiorcą, jest każdy, kto korzysta z usług z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na podstawie umowy z Jednostką.

 

3

 

1. Jednostka wykonuję swoją działalność na podstawie następujących aktów prawnych: uchwały Nr XLIII/284/2002 Rady Gminy Ksawerów z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów w Ksawerowie, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 2001 wraz z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), oraz statutu Urzędu Gminy Ksawerów .

2 Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na podstawie umowy zawartej między Jednostką i Odbiorcą usług.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ 2

POZIOM USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ

4

 

1. Jednostka zapewnia zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod wymaganym ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnia wymaganą jakość dostarczanej wody.

 

5

 

1 Jednostka zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi;

- dostawę wodę z publicznej sieci wodociągowej każdemu Odbiorcy na podstawie zawartej z nim umowy i na zasadach określonych niniejszym Regulaminem;

- nieprzerwaną dostawę wody o minimalnym ciśnieniu w przyłączu wodociągowym przy wodomierzu głównym wynoszącym 0,25 MPa ( plus nadwyżka wynikająca z najdalej i najwyżej położonego hydrantu przeciwpożarowego w budynkach o niewielkiej wysokości, jeśli wymagana jest w nich instalacja przeciwpożarowa);

- dostawę wody o jakości  spełniającej warunki określone w rozporządzeniu ministra zdrowia, uściślone przez właściwy organ Inspekcji Sanitarnej;

- prawidłową eksploatację przyłączy na odcinku od sieci do zaworu za wodomierzem
głównym, oraz dokonuje niezbędnych napraw na swój koszt, z wyjątkiem napraw uszkodzeń wynikających z winy Odbiorcy, których koszt ponosi Odbiorca;

- okresową legalizację wodomierzy głównych na własny koszt, a wodomierzy mieszkaniowych na koszt Odbiorcy;

- niezwłoczne i prowadzone w sposób ciągły likwidowanie awarii sieci wodociągowej;

- w przypadku przerw w dostawie wody uruchomienie lub wskazanie zastępczych punktów poboru wody.

2 Jednostka zapewnia następujący minimalny poziom usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:

- odbiór do systemu kanalizacyjnego ścieków bytowo-gospodarczych i przemysłowych Odbiorców na podstawie zawartej z nimi umowy i na zasadach określonych Regulaminem;
- nieprzerwany odbiór ścieków , z wyjątkiem uzasadnionych przypadków o których mowa w Regulaminie;

- prawidłową eksploatację przyłączy kanalizacyjnych od sieci kanalizacyjnej do pierwszej studzienki na terenie nieruchomości (bez tej studzienki  do granicy nieruchomości), a przypadku terenów ogólnodostępnych na całej długości , z wyjątkiem odcinka od budynku do pierwszej studzienki przed budynkiem;
- kontrolę odprowadzanych ścieków pod względem ich zgodności z obowiązującymi normami

- w przypadku awarii sieci kanalizacyjnej odbiór ścieków przez wozy asenizacyjne lub przez przepompownie;

- na zlecenie Odbiorcy niezwłoczne udrożnienie przyłącza kanalizacyjnego w przypadku jego zapchania, z jednoczesnym sprawdzeniem stanu technicznego przyłącza.

 

   6

 

1. Jednostka zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta, szczególnie w zakresie:

- niezwłocznego powiadamiania Odbiorców o przerwach w dostawie wody i odbiorze ścieków i miejscach zastępczego poboru wody;

- szybkiego reagowania na pisemne reklamacje Odbiorców np. dotyczące jakości i parametrów wody, nieprawidłowości w rozliczeniach za dostawę wody i odbiór ścieków.

2 Standardy dotyczące poziomu obsługi klienta określone są w rozdziale 9 niniejszego Regulaminu.

 

 

ROZDZIAŁ 3

WARUNKI I TRYB ZAWIERANIA UMÓW Z ODBIORCAMI USŁUG

7

 

1 Dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków odbywa się na postawie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawartej między Jednostką a Odbiorcą usług.

2 Jednostka jest obowiązana do zawarcia umowy na pisemny wniosek osoby, której nieruchomość została przyłączona do sieci.

3 Umowa może być zawarta z:

- osobą, która posiada tytuł prawny do korzystania z obiektu budowlanego, do którego ma być dostarczana woda i z którego mają być odprowadzane ścieki;

- osobą, która korzysta z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym;

- właścicielem budynku lub z zarządcą nieruchomości wspólnej, jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi.

4 Na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego Jednostka zawiera umowy z użytkownikami lokali, jeżeli:

- wszystkie lokale wyposażone są w zainstalowane wodomierze zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi w sposób uzgodniony z Jednostką;

- możliwy jest odczyt wodomierzy;

- wnioskodawca ustalił sposób rozliczeń wskazań pomiędzy wodomierzem głównym, a wodomierzami zainstalowanymi w poszczególnych lokalach oraz zasady utrzymywania wodomierzy lokalowych;

- uzgodniony został przez strony sposób przerwania dostarczenia wody do lokalu bez zakłócenia dostaw w pozostałych lokalach.

5 Jednostka może zawrzeć umowę z osobami korzystającymi z lokali również w przypadku, gdy nie są spełnione powyższe warunki.

 

8

 

1 Umowa o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- ilości i jakości świadczonych usług wodociągowych i/lub kanalizacyjnych;

- sposobu i terminów rozliczeń;

- praw i obowiązków stron umowy;

 

 

 

- procedur i warunków kontroli urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym dokumentów upoważniających do wstępu na teren nieruchomości i do pomieszczeń Odbiorcy usług;

- okresu obowiązywania umowy, warunków wypowiedzenia oraz odpowiedzialności stron za niedotrzymanie warunków umowy.

2 W umowach dotyczących odprowadzania ścieków przemysłowych Jednostka uwzględnia postanowienia art.10 i 11 ustawy.

 

9

 

1 Umowa z Odbiorcą o świadczenie usług może być zawierana w ciągu całego roku.

2 Umowa jest zawierana na czas nieokreślony, w wyjątkowych przypadkach na czas określony, z możliwością wypowiedzenia jej przez Odbiorcę lub Jednostkę z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

3 Umowa określa możliwość jej rozwiązania w przypadkach określonych przepisami kodeksu cywilnego oraz art.8 ustawy.

4 Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy skutkuje zastosowaniem przez Jednostkę środków technicznych uniemożliwiających dalsze korzystanie z usług.

5 Podpisując umowę Odbiorca, zobowiązuje się do akceptacji postanowień regulaminu. 

 

10

 

1 Zmiana Odbiorcy usług powoduje wygaśnięcie dotychczasowej umowy i wymaga zawarcia nowej umowy na pisemny wniosek nowego Odbiorcy

2. W przypadku zmiany Odbiorcy, nowy Odbiorca zajmuje miejsce poprzedniego. Nie ponosi on odpowiedzialności za zaległości płatnicze poprzedniego Odbiorcy. Jednak do czasu wskazania następcy prawnego, obowiązek ponoszenia opłat ciąży na dotychczasowym Odbiorcy usług.
3. Poprzedni Odbiorca, a w razie jego śmierci spadkobiercy bądź inne upoważnione osoby zobowiązane są uregulować wszelkie kwoty należne Jednostce z tytułu umowy.

 

 

ROZDZIAŁ 4

SPOSÓB ROZLICZEŃ

11

 

1 Rozliczenia za dostarczoną wodę i odprowadzane ścieki są prowadzone przez Jednostkę z Odbiorcami na podstawie określonych w taryfach cen i stawek oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków

2 Taryfy o których mowa w ust.1 zatwierdzane są przez Radę Gminy i obowiązują przez rok od daty ich zatwierdzenia.

3 Jednostka ogłasza zatwierdzone taryfy w miejscowej prasie, lub w sposób zwyczajowo przyjęty, w terminie 7 dni przed dniem wejścia ich w życie; przepis ten obowiązuje również w przypadku, gdy Rada Gminy nie podejmie uchwały dotyczącej taryf w ustawowym terminie, określonym w art. 24 ustawy.

 

 

 

12

 

1 Ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierza głównego, a w przypadku jego braku w oparciu o przeciętne normy zużycia wody, określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

2 W przypadku zawarcia umów z użytkownikami lokali w budynkach wielolokalowych, ilość dostarczonej wody ustala się na podstawie wskazań wodomierzy lokalowych z uwzględnieniem różnicy wskazań wodomierza głównego i sumą wskazań wodomierzy mieszkaniowych.

 

13

 

1. W przypadku niesprawności wodomierza głównego, jeżeli umowa nie stanowi inaczej, ilość pobranej wody ustala się na podstawie:                                                                                                 - w przypadku niesprawności wodomierza nie przekraczającej 3 miesięcy, ilość pobieranej wody ustala się na podstawie średniego zużycia wody w ostatnich 6 miesiącach poprzedzających unieruchomienie wodomierza.
- jeżeli niesprawność wodomierza trwa dłużej niż 3 miesiące, względnie brak jest możliwości określenia okresu 6 miesięcznego (np. w nowych budynkach), z uwagi na ciągłe unieruchomienie wodomierza w określonym czasie, ilość pobranej wody ustala się na podstawie zużycia wody zgodnie z normami ustalonymi rozporządzeniem ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej 

- w razie nie dokonania przez Jednostkę wymiany wodomierza głównego w terminie 3 miesięcy od daty przyjęcia zgłoszenia jego niesprawności - ilość wody ustaloną wg zasad określonych powyżej obniża się o 10%.
2. W razie dokonania przez Odbiorcę, bez uzgodnienia z Jednostką, zmian instalacji wodociągowej oraz zainstalowania na sieci wewnętrznej urządzeń mających negatywny wpływ na funkcjonowanie urządzeń Jednostki, Jednostka ma prawo do ustalania wysokości opłat na zasadach określonych w ust.1 niniejszego paragrafu .
3 Jednostka na wniosek Odbiorcy usług dokonuje sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza. W przypadku, gdy sprawdzenie prawidłowości działania nie potwierdza zgłoszonej przez Odbiorcę niesprawności wodomierza, pokrywa on koszty sprawdzenia.

4 Zasady postępowania w przypadku niesprawności wodomierza lokalowego określane są w umowie.

 

14

 

1 Ilość odprowadzanych ścieków ustala się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowych, a w przypadku ich braku jako równą ilości pobranej wody.

2 W rozliczeniach ilości odprowadzanych ścieków uwzględnia się ilość bezpowrotnie zużytej wody, pod warunkiem, że wielkość zużycia wody na ten cel ustalona jest na podstawie wskazań dodatkowego wodomierza zainstalowanego zgodnie z warunkami określonymi przez Jednostkę i na koszt Odbiorcy.

3. Ilość ścieków odprowadzanych do gminnej sieci kanalizacyjnej przez Odbiorcę ustalona jest na poziomie ilości zużytej wody w m3, ewentualnie powiększonych o zużycie wody w m3 z własnych ujęć wody Odbiorcy określonych na podstawie odczytów wodomierza lub w przypadku

 

 

jego braku na podstawie obowiązujących norm zawartych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Jeżeli Odbiorcą jest zakład produkcyjny nie

posiadający urządzeń pomiarowych, ilość odprowadzanych ścieków, ustala się w umowie między Jednostką a Odbiorcą, z uwzględnieniem udokumentowanej ilości bezpowrotnie zużytej wody do celów produkcyjnych i technologicznych.

 

15

 

1 Za wodę pobraną:

- z publicznych studni lub zdrojów ulicznych;

- do zasilania publicznych fontann;

- na cele przeciwpożarowe;

- do zraszania publicznych ulic, terenów zielonych

Jednostka obciąża Urząd Gminy na podstawie cen i stawek opłat ustalonych w taryfie.

 

16

 

1. Fakturowanie odbywa się w oparciu o odczyty wodomierzy. W okresie przejściowym
(do czasu zamontowania wodomierzy) należności będę rozliczane w formie ryczałtu, zgodnie z normami zużycia wody zawartymi w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Dopuszcza się możliwość prowadzenia odczytów wodomierzy raz na kwartał. Natomiast w okresach między kwartałami obciążenia mogą mieć charakter zaliczek miesięcznych w wysokości 1/3 zużycia kwartalnego (poprzedniego kwartału).
2. Okresy fakturowania mogą być miesięczne, dwumiesięczne, kwartalne lub półroczne w zależności od typu Odbiorcy.
3. Fakturowanie odbywa się z zastosowaniem obowiązującej taryfy na opłaty za wodę i ścieki.
4. Otrzymaną fakturę Odbiorca zobowiązany jest zapłacić w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania.
5. Odbiorca ma prawo złożenia reklamacji otrzymanej faktury:
- przed upływem terminu płatności złożenie reklamacji wstrzymuje obowiązek uregulowania należności w terminie. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania (wpływu pisma do Jednostki).W razie uwzględnienia reklamacji nowy termin zapłaty zawarty zostanie w fakturze korygującej.
- złożenie reklamacji po terminie płatności nie wstrzymuje obowiązku uregulowania należności w obowiązującym terminie. Reklamacja rozpatrzona zostanie w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania (wpływu pisma do Jednostki). W przypadku stwierdzenia nadpłaty, zostanie ona zaliczona w poczet przyszłych należności , chyba, że Odbiorca zażąda jej zwrotu. Zwrot należności następuje w ciągu 14 dni od dnia otrzymania pisemnego wniosku w tej sprawie.
6 W razie niedokonania w określonym terminie opłaty za dostarczaną wodę i odprowadzane ścieki Odbiorca usług zobowiązany jest do uiszczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki.

7. Każda zwłoka w terminowym uregulowaniu faktury pociąga za sobą naliczenie odsetek ustawowych. Jeżeli opłaty nie są wnoszone przez Odbiorcę w wyznaczonym terminie, Jednostka po uprzednim pisemnym wyznaczeniu Odbiorcy dodatkowego 14 dniowego terminu zapłaty , wraz z powiadomieniem go o grożących mu sankcjach z tytułu nie uregulowania należności - ma prawo odstąpić od umowy i zamknąć przyłącze po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu dodatkowego. Ponowne uczynnienie przyłącza następuje po udokumentowaniu przez

 

Odbiorcę uiszczenia należnych kwot, opłaceniu kosztów poniesionych przez Jednostkę związanych z zamknięciem i uruchomieniem przyłącza oraz zawarciem nowej umowy.

 

 

ROZDZIAŁ 5

WARUNKI PRZYŁĄCZANIA DO SIECI

 

17

 

1 Jednostka jest obowiązana przyłączyć do sieci osoby ubiegające się o przyłączenie, jeżeli są spełnione warunki określone w tym rozdziale oraz istnieją techniczne możliwości świadczenia usług. Możliwości te uwarunkowane są usytuowaniem nieruchomości względem sieci oraz zdolnością dostawy wody z istniejącej sieci wodociągowej i przepustowości sieci kanalizacyjnej oraz wynikają z przepisów oraz założeń i terminów realizacji ustalonych przez Gminę w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

18

 

1 Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie. Wzór i zawartość wniosku ustala Jednostka.
2 Do wniosku Odbiorca dołącza:

- dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości;

- mapę określającą usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu.

3 Jednostka po otrzymaniu wniosku wydaje Odbiorcy warunki techniczne na przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. w ciągu 14 dni od daty ich złożenia w Jednostce.

4 Warunkiem przystąpienia do robót przyłączeniowych jest wcześniejsze uzgodnienie z Jednostką dokumentacji technicznej. Uzgodnienie przedłożonej dokumentacji technicznej nastąpi w ciągu 14 dni od daty złożenia w Jednostce.

5. Jednostka może odmówić wydania warunków technicznych na budowę przyłącza dla potrzeb nieruchomości w przypadku braku odpowiedniej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub niemożności zapewnienia , przy istniejącym uzbrojeniu , właściwych parametrów dostawy wody lub braku przepustowości istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

19

 

1 Odbiorca realizuje na swój koszt przyłącze wodociągowe tj. przewód łączący sieć wodociągową z wewnętrzną instalacją wodociągową w nieruchomości Odbiorcy wraz z zaworem za wodomierzem głównym, pomieszczenie przewidziane do lokalizacji wodomierza głównego, lub studnię wodomierzową, oraz przyłącze kanalizacyjne ( przykanalik ) tj. przewód łączący wewnętrzną instalację kanalizacyjną w nieruchomości Odbiorcy z siecią kanalizacyjną, za pierwszą studzienką, licząc od strony nieruchomości, a w przypadku braku studzienki  do granicy nieruchomości, z ewentualnym urządzeniem do pomiaru ilości ścieków.

2. Odbiorca jest zobowiązany zlecić wykonanie robót wykonawcy posiadającemu niezbędne
branżowe uprawnienia wykonawcze.

 


3. O terminie przystąpienia do robót Odbiorca jest zobowiązany powiadomić Jednostkę na
7 dni przed ich rozpoczęciem.
4. Uruchomienia przyłącza poprzez montaż wodomierza na koszt Jednostki oraz otwarcia zasuwy dokonuje wyłącznie Jednostka. Uruchomienie to dokonywane jest w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia protokolarnego odbioru wykonanych robót i podpisania umowy.
5. Odbiór ścieków może nastąpić maksymalnie w terminie 7 dni od dnia protokolarnego odbioru wykonanych robót i podpisania umowy na odprowadzanie ścieków.

6. Przyłącze - wodociągowe od przewodu ulicznego do zaworu za wodomierzem głównym
lub miejscem przeznaczonym na jego zamontowanie oraz przyłącze kanalizacyjne od sieci do studzienki rewizyjnej, po wykonaniu i odbiorze końcowym , może zostać przekazane na własność Gminy na podstawie i na warunkach odrębnej umowy.

 

 

ROZDZIAŁ 6

PRAWA I OBOWIĄZKI JEDNOSTKI I ODBIORCY
PO PRZYŁĄCZENIU DO SIECI

 

20

 

1. Jednostka jest obowiązana do prowadzenia bieżącej kontroli ilości i jakości odprowadzanych ścieków bytowych i ścieków przemysłowych oraz kontroli przestrzegania warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, określonych w art. 9 i 10 ustawy.

2 Jednostka jest obowiązana do prowadzenia bieżącej kontroli jakości wody dostarczanej do wodociągu  gminnego.

3 Przedstawiciele Jednostki, po okazaniu legitymacji służbowej i pisemnego upoważnienia, mają prawo wstępu na teren nieruchomości lub do pomieszczeń Odbiorcy , w celu przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy lokalowych i dokonania odczytu ich wskazań, dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Jednostkę, a także sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej.

 

21

 

1 Jednostka ma prawo:
- nadzorować na koszt Odbiorcy wszelkie prace związane z realizacją elementów systemu wodociągowego i kanalizacyjnego, w tym wykonywanych przyłączy, pod względem zgodności ich realizacji z wydanymi warunkami technicznymi oraz pod względem jakości wykonywanych robót.
W tym celu przedstawiciel Jednostki ma prawo:
- wstępu na plac budowy

- uczestniczyć na koszt Odbiorcy  w odbiorze w/w prac oraz egzekwować od wykonawców realizację wydanych zaleceń warunkujących prawidłowe funkcjonowanie i eksploatację systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.
- na koszt i wniosek Odbiorcy dokonać montażu opaski z nawiertką.
- do kontroli instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej.
Przedstawiciele Jednostki są uprawnieni w obecności przedstawiciela Odbiorcy do wstępu do pomieszczeń i miejsc wyposażonych w instalacje wodociągowe i kanalizacyjne.
Jednostka ma prawo obciążyć Odbiorcę kosztami wykonywanych analiz, gdy ścieki odprowadzane do kanalizacji przekraczają normy określone przepisami lub umową.

2 Jednostka może odciąć dostawę wody lub odciąć przyłącze kanalizacyjne, jeżeli:

- przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa;

- Odbiorca nie uiścił opłat za pełne dwa okresy obrachunkowe następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej zapłaty;

- jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymagań określonych w przepisach prawa;

- stwierdzono nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzenie ścieków, np. bez zawarcia umowy lub przy celowo uszkodzonych albo pominiętych urządzeniach pomiarowych.

3 W przypadku odcięcia wody Jednostka jest zobowiązana do udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwości korzystania z tego punktu.

4 Jednostka o zamiarze odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego oraz o miejscach i sposobie udostępniania zastępczych punktów poboru wody zawiadamia powiatowego inspektora sanitarnego, wójta gminy oraz  Odbiorcę co najmniej 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego.

 

22

 

1. Do obowiązków Odbiorcy należy:

- użytkowanie instalacji wewnętrznej w taki sposób, aby wykluczyć możliwość wystąpienia
zakłóceń w funkcjonowaniu publicznej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- utrzymywanie pomieszczeń, w których umieszczony jest wodomierz lub studzienka
wodomierzowa w odpowiednim stanie technicznym, porządku i czystości  uniemożliwiającym zamarznięcie wodomierza, uszkodzenie mechaniczne lub jego kradzież.
- zapewnienie pracownikom Jednostki łatwego dostępu do wodomierza w celu dokonania odczytu, napraw, wymiany oraz kontroli działania przyłącza i urządzenia pomiarowego. W przypadku braku możliwości dokonania odczytu, Jednostka pozostawia Odbiorcy informację (druczek) z prośbą o dokonanie odczytu wodomierza i niezwłoczne podanie jego wyniku - najpóźniej do 3 dni. Brak informacji w tym terminie, jak również nieusunięcie przeszkód w dostępie do wodomierza w następnym terminie odczytu spowoduje, że należność obliczona zostanie zgodnie z 12 ust.1 niniejszego Regulaminu, a  ewentualne wyrównanie nastąpi po odczycie wodomierza. W przypadku powtórzenia się sytuacji braku możliwości odczytu , Odbiorca zobowiązany jest do wyznaczenia , na swój koszt , nowego terminu odczytu - jednak nie później niż w ciągu 30 dni. Niedopełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność zamknięcia przyłącza przez Jednostkę w ciągu 20 dni od powiadomienia Odbiorcy listem poleconym. Ponowne uruchomienie przyłącza może nastąpić po umożliwieniu odczytu i opłaceniu należności.
- natychmiastowe powiadomienie Jednostki o stwierdzeniu zerwania plomby na wodomierzu, jego złączkach, uszkodzenia wodomierza , lub kradzieży.
2 Odbiorcy zabrania się:
- dokonywania na przyłączu innych działań niż zamykania i otwierania zaworu głównego za wodomierzem.
- zmiany lokalizacji wodomierza, zrywania plomb, zakłócenia jego funkcjonowania.
- wykorzystywania publicznej sieci wodociągowej do uziemiania urządzeń elektrycznych.
- wykonywania połączeń pomiędzy instalacją zaopatrywaną w wodę z publicznej sieci wodociągowej, a przewodami doprowadzającymi wodę z innych źródeł.
3 W szczególności Odbiorca obowiązany jest do użytkowania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przyłączy w sposób:

 

- eliminujący możliwość skażenia chemicznego lub bakteriologicznego wody w sieci wodociągowej;

- nie powodujący zakłóceń funkcjonowania sieci kanalizacyjnej
4. Odbiorca ma prawo:

- domagać się nieprzerwanego odbioru ścieków i nieprzerwanej dostawy wody o właściwym ciśnieniu i prawidłowej jakości.
- zgłaszać reklamację dotyczącą wysokości naliczonych opłat za wodę i ścieki na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
- żądać na piśmie od Jednostki urzędowego sprawdzenia prawidłowości działania wodomierza.
- dochodzić roszczeń z tytułu strat poniesionych na skutek prowadzenia działalności przez Jednostkę na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.
- wystąpić do  Jednostki o udzielenie mu pomocy, na zasadzie odpłatności , przy usuwaniu awarii na użytkowanych przez niego sieciach wewnętrznych.
5 Odbiorca umożliwia upoważnionym przedstawicielom Jednostki wstęp na teren nieruchomości  i do pomieszczeń w celach określonych w 20 ust. 2.

 

 

ROZDZIAŁ 7

MOŻLIWOŚCI DOSTĘPU DO USŁUG
WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

 

23

 

1 Informacje dotyczące dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych przyszli Odbiorcy mogą uzyskać w:

- Urzędzie Gminy, który udostępnia nieodpłatnie wgląd w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz wieloletnie plany rozwoju

- Jednostce, która udostępnia nieodpłatnie wgląd w  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz usług świadczonych przez  Jednostkę w zakresie projektowania, budowy i korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Ksawerów

 

 

ROZDZIAŁ 8

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU NIEDOTRZYMANIA CIĄGŁOŚCI USŁUG I ODPOWIEDNICH PARAMETRÓW
WODY I ŚCIEKÓW

 

24

 

1. Jednostka zobowiązana jest do udzielenia Odbiorcom informacji dotyczących występujących zakłóceń w zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków i awarii urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

2 Wstrzymanie dostarczania wody i odprowadzania ścieków może nastąpić bez uprzedniego zawiadomienia Odbiorców w przypadkach , gdy występują warunki stwarzające zagrożenie dla życia, zdrowia lub środowiska oraz uniemożliwiające świadczenia usług, w szczególności gdy:

 

 

- z powodu awarii sieci nie ma możliwości dostarczania wody lub odprowadzania ścieków,
- dalsze funkcjonowanie sieci stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia , zdrowia lub środowiska.

3 O wstrzymaniu dostaw wody i odprowadzanie ścieków, o którym mowa w ust. 2  Jednostka informuje Odbiorców niezwłocznie, w sposób zwyczajowo przyjęty

 

 

ROZDZIAŁ 9

STANDARDY OBSŁUGI ODBIORCÓW USŁUG

 

25

 

1 Jednostka zapewnia odpowiedni poziom obsługi klienta przez:

- wyodrębnienie stanowiska pracy do spraw obsługi klienta.

- udzielanie informacji dotyczących realizacji oferowanych usług oraz informacji o obowiązujących taryfach.

 

26

 

1 Jeżeli strony nie ustaliły w umowie inaczej, obowiązują następujące wymagania dotyczące udzielania informacji i odpowiedzi w związku z zakłóceniami w dostawie wody i odbiorze ścieków

- wystąpienie przerw w dostawie wody z powodów technicznych - w związku z wykonywaniem planowanych prac konserwacyjnych lub remontowych (wymiana zasuwy, dezynfekcja sieci, płukanie sieci ).Jednostka ma obowiązek powiadomić Odbiorców o terminie i czasie trwania przerwy w dostawie wody , w sposób zwyczajowo przyjęty, co najmniej 24 ( lub 48 godzin ) przed rozpoczęciem robót ( okres powiadomienia w zależności od czasu trwania przerwy ).

- przerwy w dostawie lub odbiorze ścieków z powodu awarii Jednostka ma obowiązek powiadomić Odbiorców o przewidywanym terminie usunięcia awarii i wznowieniu usług w ciągu 12 godzin
2. W sytuacji wystąpienia siły wyższej lub klęsk ekologicznych Wójt Gminy Ksawerów na
wniosek Jednostki może wprowadzić ograniczenia w dostawie wody w zależności od możliwości jej dystrybucji, po powiadomieniu mieszkańców o tych ograniczeniach. Nie zwalnia to Jednostki z obowiązku maksymalnego złagodzenia uciążliwości dla mieszkańców. W wyżej wymienionych przypadkach Odbiorcy nie przysługuje prawo do odszkodowania.

 

27

 

1 Odbiorca usług ma prawo zgłaszania reklamacji dotyczących ilości i jakości świadczonych usług oraz wysokości opłat za usługi.

2 Reklamacje, o których mowa w ust. 1 , wnoszone są na piśmie osobiście przez zainteresowanego w siedzibie Jednostki, listem poleconym lub za pomocą poczty elektronicznej i rozpatrywane zgodnie z procedurą dotyczącą sposobu załatwiania reklamacji.

3 Odbiorca jest powiadamiany listem poleconym o sposobie załatwienia reklamacji w terminie 14 dni od daty wpływu do Jednostki.

 

 

ROZDZIAŁ 10

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

28

 

1 W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem stosowane są przepisy ustawy i prawa.

2 Jednostka zobowiązana jest do dostarczenia niniejszego regulaminu Odbiorcom.

 

Regulamin niniejszy został zatwierdzony Uchwałą Nr XLI/333/06 Rady Gminy Ksawerów

z dnia 16 lutego 2006 roku.

Wzór umowy na dostarczenie wody i odprowadzenie ściekówInformacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sylwester Izbicki
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 6 maj 2004 godz. 14:29
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Izbicki dnia 17 kwiecień 2007 godz. 10:31
Liczba odsłon:
  13638 od 6 maj 2004 godz. 14:29  (średnio 2.85 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com