0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Informacje


OGŁOSZENIE o zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Wola Zaradzyńska

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE o zakończeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa Nowa Gadka

Ogłoszenie


OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa

Nowa Gadka

OGŁOSZENIE o przeprowadzeniu konsultacji społecznych z mieszkańcami sołectwa

Wola Zaradzyńska 


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UWAGA!

NOWE TERMINY PŁATNOŚCI ZA „ŚMIECI” W 2016 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI  ORAZ ZAPŁATY OPŁATY ZA  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

            Urząd Gminy Ksawerów informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/178/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wprowadzono nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy  wnoszenia  opłat  w  2016 r. :

  • I kwartał 2016 r. - termin płatnościupływaw dniu 29 lutego 2016 r. (obejmuje  okres  od  1  stycznia do  31 marca  2016 r.);
  • II kwartał 2016 r. - termin płatności upływa w dniu 31 maja 2016 r. (obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.);
  • III kwartał 2016 r. - termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia 2016 r. ( obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2016 r.);
  • IV kwartał 2016 r. - termin płatności upływa w dniu 30 listopada 2016 r.  ( obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2016 r.).

Dopuszcza  się  regulowanie opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za okres 1 miesiąca.

Druki poleceń przelewów z numerem rachunku bankowego, na który należy uregulować opłatę doręczane są właścicielom nieruchomości przed terminem zapłaty.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

  • w kasie Urzędu Gminy Ksawerów w godzinach:

            poniedziałek 9:00-16:30,

            wtorek-czwartek 9;00 – 14:00,

            piątek 9:00 – 13:00;

W celu wystawienia pokwitowania wpłaty, prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 402, IV piętro.

  •      lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego (płatność w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku)

Każdemu płatnikowi tej opłaty został przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

                                                                                                          REFERAT DOCHODÓW

 


Trwa nabór wniosków w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego na udzielenie dotacji na wykonanie w 2016 r. prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisancyh do rejestru zabytków województwa łódzkiego.

 

Do 1 lutego br. trwa nabór wniosków. Więcej szczegółów na stronie http://lodzkie.pl/kultura/ochrona-zabytkow/dotacje


Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach przypomina właścicelom i zarządcom obiektów budowlanych o konieczności przygotowania obiektów budowlanych do okresu zimowego.

Przygotowanie powinno polegać na sprawdzeniu stanu technicznego przewodów kominowych oraz sprawności instalacji grzewczej.

W przypadku opadów śniegu należy pamiętać o usuwaniu śniegu z budynków.

Konieczne jest również niezwłoczne powiadomienie organu nadzoru budowlanego o zauważonych zagrożeniach i nieprawidłowościach.

Informacja dla właścicieli i zarządców obiektów budowlanych


W Wigilię Urząd Gminy będzie nieczynny

24 grudnia br. (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy

dla Urzędu Gminy Ksawerów (odbiór dnia wolnego za dzień 26 grudnia).

Również kasa urzędu będzie w tym dniu nieczynna.

 


UWAGA

KONKURS NA WYKONANIE

KONCEPCJI ARCHITEKTONICZNO-URBANISTYCZNEJ

PRZEDSZKOLA W KSAWEROWIE

Organizatorem konkursu jest Gmina Ksawerów reprezentowana przez Wójta Gminy.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej Gminnego Przedszkola w Ksawerowie wraz z ukształtowaniem otoczenia. Koncepcja musi spełniać wymogi określone przepisami ustaw, rozporządzeń i innych norm regulujących projektowanie, budowę i funkcjonowanie placówek oświatowych przeznaczonych na pobyt dzieci. Oczekiwania stawiane przed wykonawcą to między innymi stworzenie koncepcji placówki oświatowej spełniającej oczekiwania co do jej funkcjonalności, wymogów bezpieczeństwa oraz estetyki, zgodnej z obowiazującymi przepisami.

Poniżej szczegóły do pobrania

Regulamin konkursu na wykonanie koncepcji architektoniczno - urbanistycznej przedszkola w Ksawerowie 

Formularz - Oświadczenie o związaniu warunkami konkursu

Odpowiedeź na pytania do konkursu z dnia 2.12.2015 r

Odpowiedź na pytanie z dnia 7 grudnia 2015 r

Odpowiedz na pytanie z dnia 9 grudnia 2015

 


Włącz sie w planowanie przestrzenne Gminy

W Urzędzie Gminy Ksawerów trwają prace nad Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Wójt Gminy Ksawerów zachęca mieszkańców gminy do składania uwag dotyczących przeznaczenia terenów gminy na określone cele. Prace nad Studium potrwają jeszcze kilka miesięcy, zakończą się około połowy 2016 roku.

Gmina Ksawerów prowadzi w sposób ciągły analizę dokumentów kształtujących gospodarkę nieruchomościami na obszarze Gminy (Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Wójt Gminy Ksawerów gospodarczą przyszłość Gminy i analizy planistyczne w znaczącym stopniu opiera na woli mieszkańców Gminy Ksawerów i ich własnych planach gospodarczych i życiowych. Dlatego zapraszamy właścicieli poszczególnych obszarów Gminy do składania wniosków do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego.

Obecnie prace nad Studium obejmują cały obszar Gminy. Studium jest aktualizowane w oparciu o uwagi i wnioski Referatu Gospodarki Przestrzennej, dotychczasowych założeń Studium oraz kierunków zrównoważonego rozwoju Gminy określonych w Strategii Rozwoju Gminy Ksawerów na lata 2014 – 2020, Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego, Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020.

Wnioski do Studium można składać w Referacie Gospodarki Przestrzennej Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Ksawerów w dowolnej formie.

W przypadku pytań można kontaktować się z kierownikiem Referatu – p. Tomaszem Kaczmarkiem lub p. Jarosławem Pinderem, tel. 42 213 80 50 wew. 34

 


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ksawerów

Szanowni Państwo,

zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ksawerów. To program dzięki któremu w przyszłości będzie można pozyskać środki finansowe m.in. z funduszy UE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na działania związane z poprawą jakości powietrza oraz wzrostem efektywności energetycznej na obszarze naszej Gminy.

Informacja dla Mieszkańców _Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

Ankieta dla mieszkańców Gminy Ksawerów

Ankieta dla przedsiębiorców

Ankieta dotycząca budynków użyteczności publicznej.

 


Budowa sieci wodociągowej z odejściami w kierunku posesji w ul. Bema w Ksawerowie


Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa


Barszcz Sosnowskiego - roślina niebezpieczna dla życia człowieka

Barszcz Sosnowskiego, co zrobić w razie poparzenia?

Jak zwalczać Barszcz Sosnowskiego - publikacja

 


W czwartek KASA Urzędu Gminy Ksawerów NIECZYNNA

W związku z obowiązkową aktualizacją programu komputerowego obsługującego kasę urzędu,

jutro 11 czerwca br. (czwartek) KASA będzie NIECZYNNA


Wójt Gminy Ksawerów

zaprasza Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich na spotkanie

 w sprawie odwodnienia ulic: Żytniej,  Spółdzielczej i Zielonej,

oraz w sprawie Funduszy Sołeckich,

 które odbędzie się w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

 w dniu  15 czerwca 2015 r. o godz. 16:00.


Zawiadomienie Prezydenta Miasta Pabianic o wszczęciu postępowania

 


OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla terenów położonych w gminie Ksawerów

 

Pliki do pobrania:

Na podstawie uchwały o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Na podstawie ustawa o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko

Granice obszarów objetych uchwałą


Informacja o wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Pliki do pobrania:

Informacja z dnia 1 czerwca 2015 r. o przystąpieniu do wyborów ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r.

Karta zgłoszenia kandydata

Oświadczenie o władzy rodzicielskiej

Oświadcznie o ściganiu

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia kandydata na ławnika

Zgłoszenie przez 50 obywateli do Sądu Okręgowego w Łodzi

Zgłoszenie przez 50 obywateli do Sądu Rejonowego w Pabianicach

 

Kartę zgłoszenia można pobrać również ze strony internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości http://bip.ms.gov.pl/pl/ministerstwo/sady-powszechne/

 


Płać podatki - apel do osób, które mieszkają w Gminie Ksawerów, ale nie są zameldowane.

Druk ZAP-3. Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.


 Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii o szczepieniu lisów


Taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Taryfy  


 

Obwieszczenie Wójta Gminy Ksawerów

o przystąpieniu do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ksawerów

Obwieszczenie do pobrania


 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Paulina Tyczko [sekretarka] dnia 27 styczeń 2016
Informacja opublikowana przez:
  Paulina Tyczko dnia 3 luty 2015 godz. 12:25
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Paulina Tyczko dnia 2 wrzesień 2016 godz. 08:52
Liczba odsłon:
  23065 od 3 luty 2015 godz. 12:25  (średnio 7.67 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com