0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) » Referat Gospodarki Komunalnej » Drogi i oświetlenie ulic » Zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej


I. Wymagane dokumenty

1) Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej (do pobrania w Urzędzie Gminy Ksawerów, Referat Gospodarki Komunalnej, III piętro, pok. 304, lub na stronie internetowej www.ksawerow.bip.cc);

Wniosek o wydanie zezwoleniana na lokalizację lub przebudowę zjazdu

2) 2 egz szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1:500 z naniesioną lokalizacją zjazdu na drodze

3) Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika).


II. Opłata skarbowa

Wydanie zezwolenia na lokalizację/przebudowę zjazdu z drogi gminnej podlega opłacie skarbowej w wysokości 82 zł. Nie podlega opłacie skarbowej wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Składający wniosek lub pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.
 

III. Miejsce złożenia wniosku

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów, II piętro, sekretariat, tel./fax. (42) 213-50-50 lub 213-80-02.
 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej, III piętro, pok. 304, tel. (42) 213 - 80 - 50 wew. 27, 215-84-93, godziny urzędowania: poniedziałek: 900 – 1700; wtorek - czwartek: 730 – 1530, piątek: 730 – 1400.
 

IV. Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg gminnych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.
 

V. Podstawa prawna

Art.29 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460, ze zm.),
Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23),
Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, ze zm.).


VI. Kary
Za wybudowanie lub przebudowę zjazdu:
1) bez zezwolenia zarządcy drogi,
2) o powierzchni większej niż określona w zatwierdzonym projekcie budowlanym zjazdu

- zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty. Zarządca drogi wymierza również karę, za użytkowanie zjazdu po terminie określonym w zezwoleniu zarządcy drogi. Podstawa prawna – Art.29a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460).
 

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Ksawerów, złożone w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Krajewska [Inspektor] dnia 1 marzec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 6 czerwiec 2007 godz. 10:56
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 11 kwiecień 2016 godz. 14:11
Liczba odsłon:
  9682 od 6 czerwiec 2007 godz. 10:56  (średnio 2.55 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com