0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jednostki Organizacyjne Gminy  » Gminna Jednostka Wod-Kan w Ksawerowie » Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan


Regulamin Organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów

I POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1

 

Regulamin organizacyjny Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów w Ksawerowie zwany dalej regulaminem określa organizację i zasady funkcjonowania Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów w Ksawerowie zwanej w dalszej części regulaminu Jednostką.

 

2

 

Jednostka jest gminną jednostką organizacyjną Urzędu Gminy Ksawerów i wykonuję zadania dostarczania wody i odprowadzania ścieków, o których stanowi ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747)

Gminna Jednostka Wod-Kan Ksawerów  działa na podstawie następujących aktów prawnych: uchwała Nr XLIII /284/2002 Rady Gminy Ksawerów
z dnia 25 kwietnia 2002 roku w sprawie utworzenia Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów w Ksawerowie,

ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (DZ. U. Nr 142 poz. 1591 z dnia 2001 wraz z późniejszymi zmianami ),

ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747), statutu Urzędu Gminy Ksawerów oraz niniejszego regulaminu.

 

3

 

Jednostka jest jednostką budżetową Urzędu Gminy Ksawerów, wykonującą z upoważnienia Zarządu Gminy zarząd nad istniejącą siecią wodociągową i siecią kanalizacji sanitarnej.

Siedzibą Jednostki jest gmina Ksawerów.

Terenem działania Jednostki jest gmina Ksawerów

 

 

II PRZEDMIOT DZIAŁANIA

 

4

 

Przedmiotem działania Jednostki jest zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r.  o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. Nr 72, poz. 747) i zadań zleconych przez Zarząd Gminy Ksawerów, oraz rozliczania opłat za powyższe usługi w zakresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 marca 2002 r.(DZ. U. 26 Nr 257) w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf ora warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz Regulaminu usług świadczonych przez Gminną Jednostkę Wod-Kan Ksawerów w zakresie korzystania z urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Ksawerów.

 

 

III NADZÓR NAD JEDNOSTKA,

 

5

 

Nadzór nad działalnością Jednostki prowadzi Zarząd Gminy Ksawerów.

 

 

IV STRUKTURA ORGANIZACYJNA JEDNOSTKI

 

6

 

1.       Jednostką kieruje Kierownik.

2.       Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Jednostki jest Wójt Gminy Ksawerów.

3.       Kierownik kieruje całokształtem działalności Jednostki zgodnie z zasadą jednoosobowego kierownictwa.

4.       Kierownik reprezentuje Jednostkę na zewnątrz.

5.       Kierownik wykonuje wobec pracowników czynności pracodawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy.

6.       W czasie nieobecności Kierownika zastępstwo pełni Wójt gminy. W przypadku nieobecności Wójta Gminy  zastępstwo pełni wyznaczona przez niego osoba.

7.       Na wszystkich szczeblach zarządzania obowiązuje zasada ponoszenia odpowiedzialności przez każdego pracownika za całość powierzonego mu odcinka pracy i mienia.

7

 

Do pracowników Jednostki w zakresie ich praw i obowiązków stosuje się w szczególności:

-          przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21 poz. 124 ze zmianami),

-          przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku  Kodeks Pracy,                              (DZ.U. z dnia 5.VII.1974 r. ze zmianami)

-          postanowienia niniejszego regulaminu,

-          postanowienia regulaminu pracy,

 

8

 

1.       Do podstawowych obowiązków pracowników Jednostki należy dbałość               o wykonywanie zadań publicznych oraz środki publiczne, z uwzględnieniem interesów państwa oraz indywidualnych interesów obywateli.

 

2.       Do obowiązków pracowników Jednostki należy w szczególności:

 

-          przestrzeganie prawa;

-          wykonywanie zadań Jednostki sumienie, sprawnie i bezstronnie;

-          informowanie organów, instytucji i osób fizycznych oraz udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Jednostki, jeżeli prawo tego nie zabrania;

-          zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym;

-          zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami;

-          zachowanie się z godnością w miejscu pracy oraz poza nim.

 

9

 

W skład Jednostki  wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

 

-          Kierownik,

-          Główny Księgowy

-    Inspektor ds. eksploatacji sieci wod-kan.

-          Konserwator sieci wodociągowej,

-          Konserwator sieci kanalizacji sanitarnej ,

-          Elektryk-Automatyk

-          Kasjer

-          Inkasent

 

10

 

1.       Kierownik podejmuje decyzje we wszystkich sprawach z zakresu działania Jednostki , w granicach udzielonych mu pełnomocnictw.

2.       Kierownik może upoważnić Głównego Księgowego oraz innych pracowników do podejmowania decyzji w jego imieniu i określonych sprawach.

 

 

11

 

Schemat struktury organizacyjnej Jednostki określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

 

12

 

1.       Kierownik sprawuje nadzór nad działalnością całej Jednostki.

2.       Główny Księgowy kieruje finansami Jednostki. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

-          opracowywanie zbiorczych planów finansowych funkcjonowania Jednostki,

-          opracowywanie okresowych sprawozdań finansowych,

-          sporządzanie wniosków na środki budżetowe dla Jednostki,

-          całokształt obsługi finansowo  księgowej wszelkich rozliczeń, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami GUS i jednostki nadrzędnej,

 

V UPRAWNIENIA DO PODEJMOWANIA DECYZJI

 

13

 

Do wyłącznych kompetencji Kierownika Jednostki należą sprawy:

 

-          organizacji wewnętrznej,

-          przygotowywania i wykonywania w ramach posiadanych środków budżetowych robót dotyczących obsługi i utrzymania gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

-          wydawanie decyzji, zarządzeń, pism okólnych, wytycznych i innych aktów prawnych i pism,

-          wystąpień kierowanych do organów administracji publicznych,

-          polityki płac i zatrudnienia w Jednostce,

-          dyscypliny pracy,

-          kontroli jakości prac związanych z obsługą gminnej sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej,

-          koordynacja zadań związanych z wdrażaniem obsługi mieszkańców przez internet,

-          opracowania rocznych planów działalności Jednostki,

-          tworzenie funduszu środków specjalnych i planowanie wydatków tych środków,

-          akceptowanie sprawozdań sporządzonych przez Jednostkę,

-          wydawanie delegacji i prowadzenia ich ewidencji,

-          wykonywanie zadań z zakresu obronności państwa,

-          opiniowania wniosków w sprawie odznaczeń i ustalania uprawnień do nagród jubileuszowych dla pracowników Jednostki,

-          prowadzenie spraw związanych z gospodarką środkami technicznymi,

-          prowadzenie spraw związanych z planowaniem i zakupami niezbędnych środków do funkcjonowania i rozwoju Jednostki

-          prowadzenie nadzoru w zakresie stosowania prawa, poprzez współpracę z radcą prawnym w szczególności w sprawach:

-    wydawania aktu prawnego o charakterze ogólnym,

-    sprawach indywidualnych pod względem prawnym,

-    zawarcia umowy długoterminowej lub nietypowej albo dotyczącej przedmiotu o znacznej wartości,

-    rozwiązania z pracownikiem stosunku pracy,

-    odmowy uznania zgłaszania roszczeń,

-    sprawach związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi,

-    zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

-    umorzenia wierzytelności,

-    zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstwa o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu.

-    Informowania o zmianach w stanie prawnym w zakresie działania Jednostki.

Dodatkowo:

-          uczestniczenie w prowadzonych przez Jednostkę rokowaniach, których celem jest rozwiązanie lub zmiana stosunku prawnego, w tym zwłaszcza umów długoterminowych, nietypowych lub dotyczących przedmiotów o znacznej wartości.

-          prowadzenie nadzoru prawnego nad egzekucja należności Jednostki.

-          występowania w charakterze pełnomocnika Jednostki w postępowaniu sądowym, administracyjny oraz przed innymi organami orzekającymi.

 

14

 

Główny Księgowy:

 

-          opracowywanie projektów planów finansowych funkcjonowania Jednostki,

-          opracowywanie rocznych i okresowych sprawozdań Jednostki,

-          obliczanie odpisów na fundusze i opracowywanie wniosków na kredyty budżetowe,

-          prowadzenie obsługi finansowo  księgowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz instrukcjami GUS i jednostki nadrzędnej,

-          prowadzenie księgowania Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz naliczania należnych odpisów z w/w Funduszu,

-          sporządzanie listy płac oraz innych list płatniczych oraz wynagrodzeń dla pracowników Jednostki,

-          naliczanie składki ZUS oraz sporządzanie deklaracji podatkowych,

-          prowadzenie ubezpieczeń społecznych pracowników,

-          uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych oraz kontrola dyscypliny budżetowej,

-          wystawianie faktur za pobraną wodę z wodociągu gminnego i wprowadzone ścieki do gminnej kanalizacji sanitarnej.

 

15

 

Inspektor ds. eksploatacji sieci wod-kan.

-          wypisywanie i aktualizowanie  umów na dostarczanie wody z gminnej sieci wodociągowej,

-          wypisywanie i aktualizowanie umów na odprowadzanie ścieków do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej,

-          rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych,

-          prowadzi rejestr faktur i rozliczania robót wykonanych w zakresie wynikającym z zawartych przez Jednostkę umów i porozumień,

-          ustala i aktualizuje uprawnienia pracowników do dodatków służbowych, podstaw do wymiaru urlopów oraz sporządzania planów urlopów i wystawiania kart urlopowych,

-          wydaje książeczki ubezpieczeniowe i legitymacje służbowe,

-          współpracuje z właściwymi urzędami pracy,

-          nadzór nad wykorzystaniem FŚS oraz przyznawaniem pracownikom świadczeń socjalnych,

 

16

 

 

Konserwator sieci wodociągowej:

-          utrzymanie niezbędnego nadzoru technicznego, codziennego nad stacjami wodociągowymi i siecią wodociągową,

-          prowadzenie prac obsługi codziennej tj. przeglądy urządzeń stacji i sieci, utrzymanie właściwych parametrów pracy urządzeń, utrzymania porządku i właściwego stanu sanitarno-higienicznego na terenie stacji wodociągowych, oraz płukanie urządzeń filtrujących i sieci wodociągowej raz w miesiącu,

-          nadzór nad utrzymaniem ciągłości produkcji wody o właściwym składzie fizyko-chemicznym i bakteriologicznym w zakresie wydajności stacji wodociągowych możliwości przesyłowych sieci wodociągowej,

-          dokonywanie prac bieżących na wodociągach polegających na naprawie i regulacji urządzeń stacji wodociągowej, hydroforów, odżelaziaczy i mieszaczy, chloratorów, agregatów sprężarkowych, armatur (zasuw, zaworów, itp.),

-          zgłaszanie konieczności kapitalnych remontów urządzeń stacyjnych i sieci wodociągowej,

-          prowadzenie dziennika konserwacji,

-          przyjmowanie zgłoszeń o powstałych awariach i zgłaszanie ich do odpowiednich organów administracyjnych,

-          dokonywanie co tygodniowych odczytów wodomierzy na stacjach i zapisywanie w książce wodomierzowej,

-          dokonywanie pomiaru statycznego i dynamicznego poziomu lustra wody raz na miesiąc,

-          dostarczanie próbek wód popłucznych do ZGKiM w Pabianicach raz na rok,

-          udział w odbiorach sieci wodociągowej i przyłączy wodociągowych,

-          dokonywanie odcięcia przyłącza odbiorcy do sieci wodociągowej na koszt tego odbiorcy w przypadku odmowy zapłaty za wodę,

-          dokonywanie comiesięcznych odczytów wodomierzy wód popłucznych na stacjach i zapisywanie ich w książce wodomierzowej, koszenie traw na stacjach i studniach przynajmniej raz w miesiącu w sezonie wegetacyjnym,

-          odcinania przyłącza w przypadku wymiany uszkodzonego wodomierza oraz do plombowania nowo zainstalowanego (z zaistniałego zdarzenia należy sporządzić protokół),

 

17

 

Konserwator sieci kanalizacji sanitarnej:

utrzymanie niezbędnego nadzoru technicznego, codziennego nad przepompowniami i siecią kanalizacji sanitarnej,

-          prowadzenie prac obsługi codziennej tj. przeglądy urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej, utrzymanie właściwych parametrów pracy urządzeń, utrzymania porządku i właściwego stanu sanitarno-higienicznego podczyszczalni  oraz przepompowni ścieków,

-          zgłaszanie konieczności kapitalnych remontów urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej,

-          prowadzenie dziennika konserwacji,

-          przyjmowanie zgłoszeń o powstałych awariach i zgłaszanie ich do odpowiednich organów administracyjnych,

-          nadzór nad drożnością przepompowni ścieków oraz sprawnością pomp tam zainstalowanych,

-          dokonywanie co tygodniowych odczytów przepływomierza na kolektorze Ksawerów  Pabianice i zapisywanie w książce przepływomierza,

dodatkowo:

-          spisywanie stanu wodomierzy na terenie gminy Ksawerów zgodnie z okresem rozliczeniowym,

-          prowadzenie dokumentacji awarii wodomierzy,

 

18

 

Elektryk

 

-          Nadzorowanie pracy urządzeń elektrycznych zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przepompowniach ścieków oraz na sieci kanalizacji sanitarnej,

-          prowadzanie konserwacji urządzeń elektrycznych zainstalowanych na w/w obiektach 

-          dokonywanie niezbędnych napraw urządzeń elektrycznych w ramach swoich uprawnień,

-          zgłaszanie awarii urządzeń elektrycznych do odpowiednich służb,

-          prowadzenie książki awarii urządzeń elektrycznych,

-          dokonywanie cotygodniowych odczytów liczników zużycia prądu na urządzeniach zainstalowanych na stacjach uzdatniania wody, sieci wodociągowej, przepompowniach ścieków oraz na sieci kanalizacji sanitarnej, oraz prowadzenie ich ewidencji,

 

19

 

Kasjer

-          prowadzenie kasy zgodnie z przepisami obrotu pieniężnego i zasadami gospodarki finansowej,

-          dokładne sprawdzanie banknotów pod względem ich prawdziwości, aktualności i autentyczności. nie przyjmowanie pieniędzy fałszywych, nieaktualnych, wycofanych z obiegu,

-          obsługa kasowa w zakresie kont, wydatków inwestycyjnych oraz rachunku bieżącego i inwestycyjnego oraz sum depozytowych celowych i funduszy celowych.

-          dokonywanie wypłat gotówki z kasy tylko i wyłącznie na podstawie prawidłowo wystawionych i zatwierdzonych do wypłaty dokumentów.

-          odprowadzanie przyjętej gotówki do banku oraz pobieranie gotówki z banku zgodnie z obowiązującymi przepisami,

-          kompletowanie dokumentów z zakresu wykonywanych czynności i zabezpieczenie ich przed zniszczeniem i kradzieżą,

-          sporządzenie poleceń przelewu,

-          bieżące uzgadnianie obrotów i sald gotówki w kasie z ewidencja kasową,

-          sporządzanie na bieżąco raportów kasowych,

-          sprzedaż znaków skarbowych zgodnie z umową z urzędem skarbowym,

-          prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,

-          uczestniczenie w inwentaryzacji i kontroli kasy jako osoba materialnie odpowiedzialna,

-          obsługiwanie urządzeń technicznych będących na wyposażeniu kasy a w szczególności komputera,

-          znajomość bieżących przepisów związanych z zagadnieniami objętymi zakresem czynności,

-          zgłaszanie przełożonym uwag wynikających z analizy kontrolnych dowodów oraz prowadzonych urządzeń księgowych,

-          przestrzeganie tajemnicy skarbowej i służbowej,

-          ponoszenie odpowiedzialności materialnej za stan kasy.


  20

 

Inkasent

-       spisywanie stanów wodomierzy na terenie Gminy

-       wystawianie faktur VAT oraz pobieranie opłat za zużycie wody i odprowadzenie ścieków

-    odprowadzanie przyjętej gotówki do kasy Gminnej Jednostki Wod-Kan

-      kontrola przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych

-      zgłaszani przełożonym uwag dotyczących nieprawidłowości i zmian wynikających z umów na usługi wod-kan

-      dostarczanie umów na usługi wod-kan do odbiorców na  terenie Gminy

-      przestrzeganie tajemnicy skarbowej i służbowej

-      ponoszenie pełnej odpowiedzialności materialnej za stan wpływów ( pobranych opłat)

IV POSTANOWIENIA KONCOWE

 

21

 

1.     Integralną część RREGULAMINU stanowi schemat struktury organizacyjnej Gminnej Jednostki Wod-Kan Ksawerów w Ksawerowie stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2.       Wprowadzenie zmian do niniejszego REGULAMINU wymaga formy wymaganej dla jego uchwalenia Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Sylwester Izbicki
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 6 maj 2004 godz. 14:31
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Sylwester Izbicki dnia 17 kwiecień 2007 godz. 10:38
Liczba odsłon:
  13873 od 6 maj 2004 godz. 14:31  (średnio 2.88 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com