0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Jednostki Organizacyjne Gminy  » Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie » STATUT ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY


Statut Środowiskowego Domu Samopomocy  w Ksawerowie

 

1. 1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie zwany dalej ,,Domem” jest jednostką organizacyjną Gminy Ksawerów. Dom podlega nadzorowi Wójta Gminy Ksawerów.

2. Wójt wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego wobec Kierownika Domu.

3. Kierownik Domu w zakresie zarządu mieniem podejmuje działania jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta.

4. Dom nie posiada osobowości prawnej.

 

2. 1.Dom działa na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów oraz „Zasad organizowania, prowadzenia i finansowania środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie łódzkim” stanowiących załącznik do Zarządzenie Nr 176/2009 Wojewody Łódzkiego z dnia
7 lipca 2009 r. oraz Uchwały Nr XVII/97/2011 Rady Gminy Ksawerów w sprawie utworzenia gminnej jednostki organizacyjnej „Środowiskowy Dom Samopomocy w Ksawerowie”.

 

3. 1.Siedziba Domu mieści się w Ksawerowie przy ulicy Jana Pawła II 27.

 

4. 1.Dom jest ośrodkiem wsparcia pobytu dziennego przeznaczonym dla pełnoletnich uczestników: osób przewlekle psychicznie chorych (nie wymagających hospitalizacji) i dla osób upośledzonych umysłowo (typ Domu AB).

2. Podstawowym zadaniem Domu jest przede wszystkim podtrzymywanie
i rozwijanie umiejętności uczestników, niezbędnych do możliwie jak najbardziej samodzielnego życia.

3. Działalność Domu ukierunkowana jest na pomoc w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych i rozwiązywaniu codziennych problemów uczestników, w tym szczególnie integracja uczestników ze społecznością lokalną poprzez ich społeczną aktywizację.

4. Działalność Domu jest otwarta na potrzeby środowiska w zakresie ochrony
i promocji zdrowia psychicznego.

 

5. 1. Utrzymanie i funkcjonowanie Domu finansowane jest w ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazywanych przez Wojewodę Łódzkiego. Dom funkcjonuje na podstawie planu finansowego opracowanego przez Kierownika.

2. Dom jest przeznaczony dla mieszkańców Gminy Ksawerów. Na podstawie zawartych porozumień między Gminą Ksawerów a innymi gminami Województwa Łódzkiego, z usług świadczonych przez Dom korzystać mogą osoby z gmin objętych porozumieniem.

 

6. Do Zadań Domu należy:

1)  prowadzenie działań o charakterze informacyjno-promocyjnym celem kształtowania adekwatnego wizerunku osób niepełnosprawnych i zmiany wobec nich postaw społecznych;

2)  inicjowanie i prowadzenie działań mających na celu przeciwdziałanie społecznemu wykluczeniu i marginalizacji uczestników ŚDS poprzez zapewnienie ich aktywnego udziału w wydarzeniach społecznych o charakterze lokalnym
i ponadlokalnym;

3)  propagowanie idei pełnego uczestnictwa w życiu społecznym osób upośledzonych umysłowo i przewlekle  psychicznie  chorych;

4)  promocja talentów osób niepełnosprawnych oraz ułatwianie realizacji ich zainteresowań i pasji twórczych.

 

7. Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin oraz kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia psychicznego
i funkcjonowania społecznego poprzez:

1)  stwarzanie warunków do nabycia umiejętności wykonywania podstawowych czynności życia codziennego, doskonalenia już nabytych oraz realizacji zadań życiowych;

2)  podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do osiągania maksymalnej autonomii w funkcjonowaniu;

3)  wsparcie psychologiczne i terapeutyczne;

4)  stymulację osobistego rozwoju poprzez opracowanie indywidualnych planów wspierająco- aktywizujących i wdrażanie ich w życie;

5)  współpracę z organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami, Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi, placówkami oświatowymi, kulturalnymi i samorządami lokalnymi w celu integracji osób
z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin ze środowiskiem;

6)  kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i  upośledzeniami umysłowymi i ich rodzin;

7)  umożliwianie udziału w terapii zajęciowej , indywidualnej, grupowej, wspieraniu samopomocowym w zakresie zdrowia psychicznego;

8)  współpracę z rodzinami osób korzystających z działalności Domu;

9)  poradnictwo;

10)     informację;

11)     wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych i życiowych;

12)     zaspokajanie w miarę możliwości potrzeb podstawowych
i ponadpodstawowych: poczucie bezpieczeństwa, dbałość o sprawy higieniczne, odżywianie, ruch, odpoczynek, godność osobistą, kontakt emocjonalny, sens życia, potrzebę samorealizacji, prestiżu i uznania;

13)     zapobieganie stanom powodującym konieczność ciągłej opieki ze strony rodziny bądź instytucji poprzez wszechstronną rehabilitację środowiskową;

14)     zróżnicowanie usług w zależności od potrzeb psychofizycznych uczestników oraz ich potrzeb, oczekiwań i zainteresowań;

15)     organizowanie spotkań i zajęć integracyjnych na terenie Domu i poza Domem;

16)     postępowanie przygotowujące do podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy, o ile jest takie wskazane w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności – w stosunku do uczestników, którzy osiągnęli poziom samodzielności umożliwiający zatrudnienie.

 

8. Funkcjonowanie Domu opiera się na następujących zasadach:

1)  udziału uczestników we wszelkich formach wsparcia proponowanych przez Dom, zawartych w kontrakcie socjalnym w oparciu o ofertę terapeutyczną ŚDS;

2)  organizowanie czasu pobytu uczestników uwzględniając ich indywidualne potrzeby, oczekiwania, zainteresowania i możliwości;

3)  pogłębianie integracji z najbliższym otoczeniem i rozwijanie kontaktów ze środowiskiem;

4)  realizowanie celów działalności Domu poprzez wszechstronną rehabilitację środowiskową;

5)  współpraca z rodzinami uczestników.

 

9. Środowiskowy Dom Samopomocy realizuje swoje zadania przy współpracy z:

1)  ośrodkami pomocy społecznej;

2)  placówkami świadczącymi pomoc osobom chorym psychicznie
i niepełnosprawnym intelektualnie;

3)  jednostkami samorządu terytorialnego;

4)  organizacjami pozarządowymi;

5)  domami kultury;

6)  placówkami oświatowymi;

7)  poradnią zdrowia psychicznego;

8)  Kościołem Katolickim i innymi związkami wyznaniowymi;

9)  zakładami opieki zdrowotnej;

10)     społecznością lokalną;

11)     innymi placówkami i osobami prywatnymi w zależności od potrzeb.

 

. 10. 1. Domem kieruje Kierownik.

2. Kierownik Domu realizuje zadania przy pomocy zatrudnionych pracowników zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Prawa i obowiązki pracowników zatrudnionych w Domu regulują obowiązujące przepisy prawa.

4. Kierownik ŚDS jest zwierzchnikiem służbowym pracowników Domu.

5. Kierownik Domu zatrudniany jest przez Wójta Gminy Ksawerów.

6. Szczegółową strukturę Domu oraz jego wewnętrzną organizację określa Regulamin Organizacyjny opracowany przez Kierownika Domu w uzgodnieniu
z Wojewodą i uchwalony przez Radę Gminy Ksawerów.

 

11. 1. Uczestnicy Domu mogą wybrać spośród swojego grona samorząd, tzw. Radę Domu.

2. Przystąpienie do samorządu uczestników tj.: Rady Domu jest dobrowolne.

 

12. 1. Dom prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej. Działalność Domu finansowana jest z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego, która do Środowiskowego Domu Samopomocy przekazywana jest przez Urząd Gminy
w Ksawerowie.

2. Podstawą gospodarki finansowej jest roczny plan finansowy.

 

13. Środowiskowy Dom samopomocy używa pieczęci podłużnej o treści:

 

Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Jana Pawła II 27

95-054 Ksawerów

tel. 42 212 81 25

REGON............ NIP..................

 

14. Zmiany Statutu dokonuje się w trybie jego uchwalenia.

 

Statut stanowi Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/243/2013

 Rady Gminy Ksawerów  z dnia  23 stycznia 2013 r.Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Magdalena Błaszkowska [Sekretarka]
Informacja opublikowana przez:
  Magdalena Błaszkowska dnia 22 sierpień 2013 godz. 09:01
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Magdalena Błaszkowska dnia 22 sierpień 2013 godz. 09:02
Liczba odsłon:
  7448 od 22 sierpień 2013 godz. 09:01  (średnio 2.9 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com