0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Gospodarka odpadami » Aktualności


INFORMACJA W SPRAWIE SYSTEMU POWIADAMIANIA W FORMIE SMS

O TERMINACH PŁATNOŚCI LUB POWSTANIU ZALEGŁOŚCI

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że tworzony jest SMS-owy system informowania zobowiązanych o terminach płatności lub powstaniu zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych.

Każda osoba, która podała w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w informacji IN-1 w sprawie podatku od nieruchomości - numer telefonu kontaktowego (komórkowego), będzie otrzymywać po uruchomieniu systemu krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) przypominające o terminach płatności, bądź informujące o wystąpieniu zaległości.

W przypadku gdy zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS-a), uniknie kosztów upomnienia.

W związku z powyższym, o kontakt proszeni są wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu kontaktowego, a chcą otrzymywać stosowne powiadomienia oraz ci, którzy podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień.

Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Gminy Ksawerów (pokój Nr 402, 403 - IV piętro, sekretariat – II piętro) stosownego pisma (zgoda w załączeniu) bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@ksawerow.com lub dochodowygo@ksawerow.com

REFERAT DOCHODÓW

Numery telefonów kontaktowych:
42 213 – 80 – 34
42 213 – 80 – 50 wew. 33

Druk można pobrać również na stronie internetowej:
www.ksawerow.bip.cc - Wzory dokumentów

 

UWAGA!

NOWA DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI -

- obowiązuje od 28 lipca 2016 r.

Urząd Gminy Ksawerów informuje, że wprowadono nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/236/2016 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 czerwca 2016 r.

Deklaracja winna być złożona:

 1. w Urzędzie Gminy Ksawerów: sekretariat - II piętro lub pokój 402 - IV piętro w godzinach pracy Urzędu.

 2. przesłana pocztą na adres: Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, 95-054 Ksawerów

 3. przesłana w formie elektronicznej do Urzędu Gminy Ksawerów za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej pod adresem www.epuap.gov.pl

Druk deklaracji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Ksawerów: www.ksawerow.bip.cc (zakładka: wzory dokumentów - gospodarka śmieciowa)

UWAGA!

 TERMINY PŁATNOŚCI ZA „ŚMIECI” W 2017 r.

INFORMACJA W SPRAWIE ZMIANY TERMINÓW PŁATNOŚCI  ORAZ ZAPŁATY OPŁATY ZA  ZA GOSPODAROWANIE  ODPADAMI  KOMUNALNYMI 

            Urząd Gminy Ksawerów informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/178/2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wprowadzono nowe terminy płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminy  wnoszenia  opłat  w  2017 r. :

 • I kwartał 2017 r. - termin płatnościupływaw dniu 28 lutego 2017 r. (obejmuje  okres  od  1  stycznia do  31 marca  2017 r.);
 • II kwartał 2017 r. - termin płatności upływa w dniu 31 maja 2017 r. (obejmuje okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r.);
 • III kwartał 2017 r. - termin płatności upływa w dniu 31 sierpnia 2017 r. ( obejmuje okres od 1 lipca do 30 września 2017 r.);
 • IV kwartał 2017 r. - termin płatności upływa w dniu 30 listopada 2017 r.  ( obejmuje okres od 1 października do 31 grudnia 2017 r.).

Dopuszcza  się  regulowanie opłaty  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  za okres 1 miesiąca.

Druki poleceń przelewów z numerem rachunku bankowego, na który należy uregulować opłatę doręczane są właścicielom nieruchomości przed terminem zapłaty.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można dokonywać:

 • w kasie Urzędu Gminy Ksawerów w godzinach:

            poniedziałek 9:00-16:30,

            wtorek-czwartek 9;00 – 14:00,

            piątek 9:00 – 13:00;

W celu wystawienia pokwitowania wpłaty, prosimy o zgłaszanie się do pokoju nr 402, IV piętro.

 •      lub przelewem na indywidualny numer konta bankowego (płatność w każdym Urzędzie Pocztowym lub dowolnym banku)

Każdemu płatnikowi tej opłaty został przyporządkowany indywidualny rachunek bankowy, na który należy wpłacać wyłącznie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

                                                                                                          REFERAT DOCHODÓW


UWAGA !

Zmiana wysokości stawek  "opłaty śmieciowej" od dnia 1 lipca 2015 r.

Na sesji Rady Gminy Ksawerów, która odbyła się 29 kwietnia 2015 r. została podjęta uchwała nr XI/83/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty i stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym zostały ustalone nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 1 lipca 2015 r.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców oraz następujących miesięcznych stawek opłaty.:

 • jeżeli mieszkańcy będą gromadzić odpady w sposób selektywny - 9 od mieszkańca miesięcznie,

 • jeżeli mieszkańcy nie będą prowadzić selektywnej zbiórki odpadów - 15od mieszkańca miesięcznie.

Urząd Gminy Ksawerów wysyła aktualnie zawiadomienia o zmianie stawek: zmiana stawki opłaty nie rodzi konieczności składania nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości, ponieważ gmina doręczy do ww. zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki opłaty i danych podanych w deklaracji.

Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwagi na niezłożenie deklaracji lub uzasadnionych wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w związku ze zmianą stawki w 2015 r.

opłaty wnoszone są w terminach płatności:

 • za I i II kwartał 2015 r. płacimy według "starych" stawek: opłatę za I kwartał 2015 r. należy wnosić do 15 kwietnia br., za II kwartał 2015 r. w terminie do 15 lipca 2015 r.
 • za III i IV kwartał 2015 r. płacimy według zmienionych stawek - wynikających z doręczonego zawiadomienia: 

- opłatę za III kwartał do 15 października 2015 r.

- opłatę za IV kwartał do 15 grudnia 2015 r.                                                                                                  

Druki poleceń przelewów zostaną doręczone właścicielom nieruchomości przed terminem zapłaty.

 

Opłatę można regulować w kasie Urzędu Gminy Ksawerów, dowolnym banku lub na poczcie.

Informacji w sprawie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi udziela Urząd Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3 h, pok. 402 IV piętro, tel. 42 213 80 wew. 33


HARMONOGRAM I REGULAMIN

MOBILNEGO PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH - ZBIÓRKA OBJAZDOWA

 

Plik do pobrania

 


 

Kto odbiera odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Ksawerów”, wybrana została oferta firmy
Remondis Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie ul. Zawodzie 16, Oddział Łódź
ul. Zbąszyńska 6
Tel.(42) 680-91-62.    

 

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Anna Rogala [Kierownik] dnia 20 styczeń 2017
Informacja opublikowana przez:
  Aleksandra Bartold dnia 17 styczeń 2013 godz. 15:08
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 31 styczeń 2017 godz. 10:50
Liczba odsłon:
  11604 od 17 styczeń 2013 godz. 15:08  (średnio 3.8 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com