0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

 Działalność Gospodarcza
CEIDG-1 Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
CEIDG-MW
CEIDG-POPR
CEIDG-RB
CEIDG-RD
CEIDG-SC

 Planowanie Przestrzenne
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 Gospodarka Gruntowa
Wniosek o ustalenie numeru porządkowego
Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki

 Ochrona Środowiska, Rolnictwo
Oświadczenie osoby fizycznej
Oświadczenie spółdzielni mieszkaniowej
Oświadczenie wspólnoty mieszkaniowej
Wniosek o wydanie decyzji na usunięcie drzew lub krzewów

 Drogi i Oświetlenie Ulic
Informacja na temat budowy lub przebudowy zjazdu
Informacja o lokalizowaniu w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń
Informacja o zajęciu pasa drogowego
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację lub przebudowę zjazdu
Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót
Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń

 Dodatki Mieszkaniowe, Sprawy Lokalowe, Utrzymanie Czystości i Porządku
Wniosek o przyznanie dodatku energetycznego
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wniosek o zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego
Wzór wniosku o wydanie decyzji na dodatki mieszkaniowe

 Gospodarka śmieciowa
Informacja w sprawie poboru, wysokości i terminach zapłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Nowa deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – obowiązuje od 28 lipca 2016 r.
Uchwała Nr XXIV_178_2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 23 grudnia 2015 r
Uchwała Nr XXXII_236_2015 Rady Gminy Ksawerów z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała XI_83_2015 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 Kadry
Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 Dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników
Formularz informacji
Informacja o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników
Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis
Wniosek o dofinansowanie
Zawiadomienie o umowie

 Dowód osobisty
Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 Podatki
1_IN-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości
2_DN-1Deklaracja na podatek od nieruchomości
3_IR-1 Informacja w sprawie podatku rolnego
4_DR-1 Deklaracja na podatek rolny
5_IL-1 Informacja w sprawie podatku leśnego
6_DL-1 Deklaracja na podatek leśny
Informacja w sprawie systemu powiadamiania w formie sms o terminach płatności lub powstaniu zaległości
Uchwała Nr XXXVIII/265/2016 Rady Gminy Ksawerów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
Uchwała Nr XXXVIII/266/2016 Rady Gminy Ksawerów w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu/nie figurowaniu w rejestrze wymiarowym podatników
Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu/stwierdzającego stan zaległości w podatkach i opłatach lokalnych
Wniosek w sprawie ulgi uznaniowej
Zgoda na otrzymywanie powiadomień w formie sms o terminach płatności lub powstaniu zaległości

 

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com