0 OFERTY PRACY 
0 AKTUALNOŚCI 
 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 
Urząd Gminy (Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw) » Referat Gospodarki Komunalnej » Drogi i oświetlenie ulic » Zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego


I. Wymagane dokumenty

  • wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego (do pobrania w Urzędzie Gminy Ksawerów, Referat Gospodarki Komunalnej, III piętro, pok. 304 lub na stronie internetowej www.ksawerow.bip.cc),

    Wniosek o wydanie zezwoleniana lokalizowanie w pasie drogowym obiektów lub urządzeń

  • 2 egz. szczegółowego planu sytuacyjnego w skali 1:1000 lub 1: 500 z naniesioną lokalizacją obiektów budowlanych lub urządzeń w pasie drogowym,

  • pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia pełnomocnika).

 

II. Opłata skarbowa

Pozwolenie na lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego jest zwolnione z opłaty skarbowej.

Złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpisu, wypisu lub kopii podlega opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest załączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawia się w aktach sprawy.

 

III. Miejsce złożenia wniosku

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Ksawerów, ul. Kościuszki 3H, 95-054 Ksawerów, II piętro, sekretariat, tel./fax. (42) 213-50-50 lub 213-80-02.

 

IV. Jednostka odpowiedzialna

Referat Gospodarki Komunalnej, II piętro, pok. 220, tel. (0-42) 213 - 80 - 50 wew. 27, 215-84-93, godziny urzędowania: poniedziałek: 900 – 1700; wtorek - czwartek: 730 – 1530, piątek: 730 – 1400.

 

V. Termin i sposób załatwienia

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa). Jednakże zarządca dróg gminnych dokłada wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w terminie krótszym, bez zbędnej zwłoki.

 

VI. Podstawa prawna

Art.39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz.460, ze zm.);

.Art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2016 r., poz. 23);

.Przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 783, ze zm.).

 

VII. Tryb odwoławczy

Od decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi, ul. Piotrkowska 86, za pośrednictwem Wójta Gminy Ksawerów, złożone w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

 Informacja wytworzona przez / odpowiada za treść informacji:
  Małgorzata Krajewska [Inspektor] dnia 1 marzec 2016
Informacja opublikowana przez:
  Monika Sroczyńska dnia 6 czerwiec 2007 godz. 10:47
Ostatnia modyfikacja: [Rejestr zmian]
  Aleksandra Bartold dnia 11 kwiecień 2016 godz. 14:07
Liczba odsłon:
  8989 od 6 czerwiec 2007 godz. 10:47  (średnio 2.44 odsłon/dobę)

Urząd Gminy Ksawerów
sekretariat@ksawerow.com